Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 maart 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de statuten van het militair personeel type wet prom. 22/03/2001 pub. 04/05/2001 numac 2001009335 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/03/2001 pub. 04/05/2001 numac 2001009336 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/03/2001 pub. 04/05/2001 numac 2001009337 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/03/2001 pub. 04/05/2001 numac 2001009338 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022200 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de betwistingen over de inkomensgarantie voor ouderen type wet prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type wet prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/03/2001 pub. 12/04/2001 numac 2001000277 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de tegemoetkoming in de wedde van de leden van de gemeentepolitie die deelnemen aan de wettelijk verplicht gestelde beroepsopleidingen die met periodes van actieve dienst worden gelijkgesteld type koninklijk besluit prom. 22/03/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001011151 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 22/03/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001021144 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 oktober 1996 tot oprichting van een college der hoofden van de federale wetenschappelijke instellingen die onderworpen zijn aan het gezag van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type koninklijk besluit prom. 22/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001022229 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het percentage bedoeld in artikel 35bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/03/2001 pub. 06/10/2001 numac 2001027548 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatie-afdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2001 numac 2001027192 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 1999 betreffende de delegatie van bevoegdheden eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001027193 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de « Conseil wallon du troisième âge » type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001027208 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 16 juli 1998 tot vaststelling van de heffingen voor het gebruik van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027239 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 27 juni 1991 tot vaststelling van de samenstelling en van de werking van de Adviescommissie voor de bescherming van het water tegen verontreiniging type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2001 pub. 10/05/2001 numac 2001027259 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun du Brabant wallon"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001029176 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2000 tot benoeming van de leden van de Adviesraad van de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001027194 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 1999 tot aanwijzing van de ambtenaren die moeten toezien op de inachtneming van de regels bepaald bij het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de « Conseil wallon du troisième âge »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001029224 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van de representatieve verenigingen waaraan radio- of televisie-uitzendingen op de "R.T.B.F." mogen worden toegewezen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2001 pub. 10/05/2001 numac 2001031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling, voor het jaar 2001, van de regels voor de toekenning van toelagen aan de gemeenten in het kader van de openbare netheid

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 22/03/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001031169 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College houdende aanwijzing van de ambtenaren en personeelsleden van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad die belast worden met het toezien op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen door de ziekenhuis- en medisch-sociale inrichtingen en diensten die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad behoren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2001 pub. 13/07/2001 numac 2001031258 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangaande de onteigening van grondinnemingen in onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001031303 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging en aanvulling van de Regeringsbesluiten van 2 april, 6 mei en 1 juli 1999 houdende indeling van gemeentewegen bij de gewestwegen voor de gemeenten : Anderlecht, Brussel, Elsene, Etterbeek, Evere, Jette, Oudergem, Sint-Gillis, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde

erratum

type erratum prom. 22/03/2001 pub. 08/06/2001 numac 2001007133 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de statuten van het militair personeel. - Errata
^