Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 maart 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001003179 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 16/03/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009191 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 16/03/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001022240 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 16/03/2001 pub. 08/05/2001 numac 2001022247 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende benoeming van de Voorzitter, Ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/03/2001 pub. 27/03/2001 numac 2001009054 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 9 maart 2001 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 16/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001012281 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 16/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001027248 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 13 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 16/03/2001 pub. 06/10/2001 numac 2001027547 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 13 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 16/03/2001 pub. 21/09/2001 numac 2001033038 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de mindervaliden een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen type ministerieel besluit prom. 16/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001035335 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen type ministerieel besluit prom. 16/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001035336 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Oostende

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001031131 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001035316 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 3 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 11, § 1, 13° en § 7, 33 en 33bis van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001035342 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001035919 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 83 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001035317 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 november 2000 tot vaststelling van een vergoedingenregeling ter uitvoering van artikel 15, 15bis, 15ter, 15sexies, § 1 en § 3 en 15septies van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 26 mei 2000 ter uitvoering van sommige artikelen van het hetzelfde decreet

document

type document prom. 16/03/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001033032 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende algemene reglementering inzake reiskosten voor het personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap alsmede voor het personeel van instellingen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap
^