Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 maart 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/03/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001000249 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type koninklijk besluit prom. 15/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000252 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1992 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen type koninklijk besluit prom. 15/03/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001000254 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering inzake ambtenarenzaken van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 15/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000255 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 15/03/2001 pub. 27/03/2001 numac 2001000256 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 15/03/2001 pub. 27/03/2001 numac 2001003181 bron ministerie van justitie, ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verlenen van de titel van erevoorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen type koninklijk besluit prom. 15/03/2001 pub. 20/04/2001 numac 2001012172 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen in 1999 en 2000 type koninklijk besluit prom. 15/03/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001012181 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 15/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001012182 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 15/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001012186 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de lonen voor het niet-rijdend personeel in de sub-sectoren voor goederenbehandeling voor rekening van derden en voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 15/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001012185 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toepassing van nieuwe arbeidsregelingen voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van de sub-sector van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de sub-sector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 15/03/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001012183 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46undecies van 19 december 2000, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 15/03/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001012184 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17vicies ter van 19 december 2000, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 15/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001012187 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de lonen voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 15/03/2001 pub. 12/04/2001 numac 2001022210 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/03/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001003172 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 15/03/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001007083 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 1997, houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 15/03/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001021145 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2000 houdende oprichting en samenstelling van het tussenoverlegcomité ingesteld ten behoeve van de federale wetenschappelijke instellingen die afhangen van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type ministerieel besluit prom. 15/03/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001022178 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende opheffing van het slachtverbod voor sommige slachtdieren type ministerieel besluit prom. 15/03/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001022233 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden waaronder gezinsbijslag wordt toegekend uit hoofde van grensarbeiders type ministerieel besluit prom. 15/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001035337 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanvulling van de lijst tot aanwijzing van ambtenaren van de Vlaamse Landmaatschappij belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/03/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001027169 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het vervoer van dood grof wild tijdelijk wordt verboden type besluit van de waalse regering prom. 15/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001027186 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 25 oktober 1990 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de laboratoria belast met de officiële analyses inzake de bescherming van het oppervlaktewater en van tot drinkwater verwerkbaar water tegen verontreiniging

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 15/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001027184 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling, voor het jaar 2001, van het aan het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn toe te kennen bedrag en tot vaststelling van de verdeling ervan tussen de Duitstalige Gemeenschap en de OCMW's van de Franstalige gemeenten van het Waalse Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001027200 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 maart 2000 tot benoeming van de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen en van de regeringscommissarissen binnen de vijf publiekrechtelijke maatschappijen voor het beheer van de schoolgebouwen van het door de overheid gesubsidieerde onderwijs type besluit van de waalse regering prom. 15/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001027199 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de lijst wordt samengesteld van de beschermde goederen waarop het "Institut du Patrimoine wallon" een beheersopdracht vervult

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/03/2001 pub. 30/05/2001 numac 2001031183 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van het Regionaal Comité van Advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur
^