Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 maart 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001011114 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de gasolie voor verwarming type koninklijk besluit prom. 07/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001011115 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de gasolie voor de zeescheepvaart type koninklijk besluit prom. 07/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001011116 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de residuele brandstoffen type koninklijk besluit prom. 07/03/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001022189 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie gemachtigd wordt contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften aan personeel type koninklijk besluit prom. 07/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022191 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1975 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001012202 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, aan de sectorale fondsen van de privé non-profit sector type ministerieel besluit prom. 07/03/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001035361 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bekrachtiging van de richtlijnen, genoemd in artikel 16, 1° en 3°, van het besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 2001 betreffende de erkenning van mammografische eenheden en regionale screeningscentra voor borstkankeropsporing

decreet

type decreet prom. 07/03/2001 pub. 10/03/2001 numac 2001027147 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1994 tot instelling van een ombudsman van het Waalse Gewest type decreet prom. 07/03/2001 pub. 20/03/2001 numac 2001027158 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur in de Waalse intercommunales type decreet prom. 07/03/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001027157 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende hervorming van de "Société wallonne des Distributions d'Eau" (1)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001027153 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het vervoer van dood grof wild tijdelijk wordt verboden type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001027163 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2001 pub. 28/03/2001 numac 2001027175 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling, voor de sectie Wépion van de stad Namen , van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 16 juli 1998 houdende reglementering van het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franse taalgebied georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen bezoeken type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001027180 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Héron type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2001 pub. 04/04/2001 numac 2001027191 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 tot regeling van de huurkosten van sociale woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of door openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001027198 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de wijzigingen in de statuten van "SOFRIWAL" worden goedgekeurd type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001027217 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de « Société régionale d'Investissement de Wallonie » type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001027258 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het Laboratorium voor Wilde Fauna en Jacht van het Centrum voor Natuur-, Bos- en Houtonderzoek ertoe gemachtigd wordt dieren van de soorten Hert en Wild Zwijn tijdelijk te vangen in sommige jachtgebieden voor wetenschappelijk onderzoek

erratum

type erratum prom. 07/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001027210 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende hervorming van de "Société wallonne des distributions d'eau" . - Erratum type erratum prom. 07/03/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001027501 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende hervorming van de « Société wallonne des distributions d'Eau » . - Erratum
^