Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 maart 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/03/2001 pub. 27/03/2001 numac 2001000211 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 augustus 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten type koninklijk besluit prom. 06/03/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001012136 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de vaststelling van het bedrag en van de modaliteiten van toekenning van de premie voor de dienstjaren 1994/1995 en 1995/1996 type koninklijk besluit prom. 06/03/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001016098 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot benoeming van een plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Belgisch interventie- en restitutiebureau

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/03/2001 pub. 27/03/2001 numac 2001011123 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 2000 tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 06/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001011126 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen type ministerieel besluit prom. 06/03/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001014046 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die de cursussen verstrekken met het oog op de afgifte of de verlenging van het A.D.R.-opleidingsgetuigschrift type ministerieel besluit prom. 06/03/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001035341 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van ambtenaren ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning
^