Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 maart 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001003158 bron ministerie van financien Koninklijk besluit inzake de financiële betrekkingen met de Federale Republiek Joegoslavië type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001012117 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de productieondernemingen van gewassen en gesorteerd grind en zand type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001012116 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van het vermakelijkheidsbedrijf type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001012115 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001012132 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen in het grondgebied van Gent, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001012133 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen in het grondgebied van Ham-sur Sambre, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001012134 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen in het grondgebied van Houdeng-Goegnies, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001012137 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de vaststelling van het bedrag en van de modaliteiten van toekenning van de premie voor dienstjaren 1998/1999 en 1999/2000 type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001012138 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de vaststelling van het bedrag en van modaliteiten van toekenning van de premie voor de dienstjaren 1996/1997 en 1997/1998 type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001012153 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de statuten van het "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001012151 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001012135 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van onderaanneming van elektronische fabricatie en systeemintegratie, gelegen in de streek van Mons-Borinage, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 04/04/2001 numac 2001012152 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de vorming en de bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012154 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormings- en opleidingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001012156 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende A.R.A.B.-vergoeding voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenbehandeling voor rekening van derden en het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 20/04/2001 numac 2001012155 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de sociale programmatie 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001012158 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012159 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/03/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001003196 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V. type ministerieel besluit prom. 05/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001011118 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit waarbij de uit- en doorvoer van sommige goederen met bestemming de Federale Republiek Joegoslavië aan vergunning onderworpen worden type ministerieel besluit prom. 05/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001011125 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 september 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 05/03/2001 pub. 06/03/2001 numac 2001016062 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/03/2001 pub. 06/03/2001 numac 2001016066 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk type ministerieel besluit prom. 05/03/2001 pub. 06/03/2001 numac 2001016065 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 05/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001016072 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van psychologen type ministerieel besluit prom. 05/03/2001 pub. 20/03/2001 numac 2001022170 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, tot uitvoering van artikel 22, § 2, a, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde
^