Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 maart 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/03/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001015069 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het toegevoegd Protocol, ondertekend te Luxemburg op 28 januari 1997, tot wijziging van de Belgisch-Frans-Luxemburgse Conventie betreffende de uitbating van de spoorwegen van het Groothertogdom, ondertekend te Luxemburg op 17 april 1946 type wet prom. 04/03/2001 pub. 20/02/2003 numac 2001015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 23 juni 1993 tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, en het Protocol, ondertekend te Brussel op 28 juni 1974 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001000166 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001003126 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de belastingvrijstelling van sommige giften type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001003159 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het terbeschikkingstellingformatie van het administratieve personeel van het Secretariaat van de Korpschef en de Raad van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001011124 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001011133 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001012106 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincies Luik, Luxemburg, Namen en Henegouwen en van Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001012108 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het faience- en het porseleinbedrijf, de sanitaire artikelen en de schuurproducten en het ceramisch aardewerk type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001012109 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001012107 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor vuurvaste producten type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 28/03/2001 numac 2001012121 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001014044 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste wijziging van het beheerscontract tussen de Staat en Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001014045 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste wijziging van het beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001014062 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 1999 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden van de Afzonderlijke Personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001016086 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van landbouw en middenstand, ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1996 houdende algemene reglementering van de maalderijen en de handel in meel type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001016123 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1975 tot regeling van de samenstelling en werkwijze van het Fonds voor Scheepsjongens type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001022127 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001022190 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Evaluatiecommissie voor de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen
^