Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 december 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/12/2000 pub. 28/12/2000 numac 2000002133 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot wijziging benaming van het **** **** type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000003719 bron ministerie van financien Wet houdende de tweede aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 2000 type wet prom. 14/12/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000003796 bron ministerie van financien Wet houdende vierde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000. - Sectie 16 « Landsverdediging » type wet prom. 14/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000007332 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2001 type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000002119 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000002126 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 augustus 2000 houdende verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven in het programma 18-60/1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000002125 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven in het programma 18-60/1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven betreffende de modernisering van de openbare besturen type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000002128 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 19-53-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000002127 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven in het programma 19-40-3 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot dekking van de uitgaven verbonden aan de toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met het ontwikkelen van projecten in sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000003788 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan de uitvoering van het plan inzake startbanen op het vlak van de federale overheid type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000003789 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 26-55-4 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven met betrekking tot de sociale economie type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000003791 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van de eventuele meerkost van de uitgaven verbonden aan de wisselkoers van de US dollar type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 15/12/2000 numac 2000016336 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 25/01/2001 numac 2000016348 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000022911 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 25/01/2001 numac 2001003013 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor 2000 van het toewijzingspercentage van de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde aan de sociale zekerheid en van de verdeelsleutel tussen het stelsel van de werknemers en het stelsel der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 14/02/2001 numac 2001003066 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende overdracht in de aangepaste algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000, van een deel van de kredieten ingeschreven op de programma's 16-60-0 en 16-50-2 naar het programma 16-50-5 type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 23/01/2001 numac 2001007004 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Raad van Beheer van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 29/06/2001 numac 2001011014 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad voor de Mededinging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/12/2000 pub. 28/12/2000 numac 2000014303 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende aanpassing voor het jaar 2001 van het kijk- en luistergeld voor autoradio- en televisietoestellen vastgesteld door de wet van 13 juli 1987 type ministerieel besluit prom. 14/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000022873 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten type ministerieel besluit prom. 14/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000022895 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van artikel 34, § 2, van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende het algemeen reglement betreffende het bestaansminimum en van artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 mei 1994 tot uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type ministerieel besluit prom. 14/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027072 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van de organisatieafdelingen 11 en 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000

arrest

type arrest prom. 14/12/2000 pub. 25/04/2001 numac 2001031137 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 6 juli 1992 tot aanwijzing van de gemachtigde ambtenaren

decreet

type decreet prom. 14/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000027595 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode type decreet prom. 14/12/2000 pub. 28/12/2000 numac 2000027588 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 14/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000027592 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende de programma's voor taalbadcursussen, gesloten op 4 juli 2000 door de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest type decreet prom. 14/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000027593 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de terbeschikkingstelling van pedagogische voorzieningen aan de leerlingen en leerkrachten van het secundair technisch en beroepsonderwijs type decreet prom. 14/12/2000 pub. 23/01/2001 numac 2000031496 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest, gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de begeleiding en de behandeling van daders van seksueel misbruik type decreet prom. 14/12/2000 pub. 18/01/2001 numac 2001027008 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Europees Handvest inzake de plaatselijke autonomie, gedaan te Straatsburg op 15 oktober 1985 type decreet prom. 14/12/2000 pub. 18/01/2001 numac 2001027009 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 30 oktober 1997 type decreet prom. 14/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001027010 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Europees Handvest inzake de plaatselijke autonomie, gedaan te Straatsburg op 15 oktober 1985 type decreet prom. 14/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001027011 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 30 oktober 1997 type decreet prom. 14/12/2000 pub. 22/06/2001 numac 2001027218 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

beschikking

type beschikking prom. 14/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000031498 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de Planning en de Stedenbouw type beschikking prom. 14/12/2000 pub. 31/05/2002 numac 2002031222 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de tweede aanpassing van de middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type beschikking prom. 14/12/2000 pub. 04/06/2002 numac 2002031223 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type beschikking prom. 14/12/2000 pub. 16/07/2002 numac 2002031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Instrument tot wijziging van het statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie aangenomen door de Conferentie tijdens haar vijfentachtigste zitting te Genève op 19 juni 1997 type beschikking prom. 14/12/2000 pub. 16/07/2002 numac 2002031378 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 5 bij de Herziene Rijnvaartakte en de Verklaring, opgemaakt te Straatsburg op 28 april 1999 type beschikking prom. 14/12/2000 pub. 16/07/2002 numac 2002031379 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité van het Rode Kruis, opgemaakt te Brussel op 19 april 1999 type beschikking prom. 14/12/2000 pub. 16/07/2002 numac 2002031380 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 6 bij de Herziene Rijnvaartakte, opgemaakt te Straatsburg op 21 oktober 1999 type beschikking prom. 14/12/2000 pub. 16/07/2002 numac 2002031381 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met volgende internationale akten : type beschikking prom. 14/12/2000 pub. 24/04/2003 numac 2003031164 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met volgende Internationale Akten : type beschikking prom. 14/12/2000 pub. 24/04/2003 numac 2003031189 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met volgende Internationale Akten type beschikking prom. 14/12/2000 pub. 27/06/2003 numac 2003031332 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Instrument tot wijziging van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, aangenomen door de Conferentie tijdens haar vijfentachtigste zitting te Genève op 19 juni 1997

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000031490 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vervanging van de besluiten van 17 juli 1997, 2 juli 1998 en 17 december 1998 tot vaststelling van de tarifering van de diensten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/2000 pub. 09/03/2001 numac 2001029128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor forensische welzijnszorg

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/12/2000 pub. 05/04/2002 numac 2001031486 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 200 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/12/2000 pub. 10/05/2001 numac 2001033016 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers

overeenkomst

type overeenkomst prom. 14/12/2000 pub. 31/05/2002 numac 2002031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende aanpassing van de middelenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2000 type overeenkomst prom. 14/12/2000 pub. 31/05/2002 numac 2002031225 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2000

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 14/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000027594 bron ministerie van het waalse gewest Bijzonder decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 1995 houdende organisatie van de vervanging van de ministers door hun parlementaire plaatsvervangers

erratum

type erratum prom. 14/12/2000 pub. 31/01/2001 numac 2001002003 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector. - Errata type erratum prom. 14/12/2000 pub. 09/01/2003 numac 2002033089 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers. - Errata type erratum prom. 14/12/2000 pub. 09/10/2007 numac 2007031434 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Instrument tot wijziging van het statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie aangenomen door de Conferentie tijdens haar vijfentachtigste zitting te Genève op 19 juni 1997. - Erratum
^