Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 oktober 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 13/12/2000 numac 2000001049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit waarbij de algemene dienst Inlichting en Veiligheid van de krijgsmacht gemachtigd wordt om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 24/11/2000 numac 2000002102 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst aangeworven type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000012676 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheren en rechters in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012768 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot verlenging van artikel 38 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997 gesloten in hetzelfde paritair subcomité, tot bepaling van de voorwaarden van het sectoraal conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 13/04/2001 numac 2000012767 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt veklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vaststelling, voor het jaar 1999, van de wijze van financiering, van de begunstigden, het bedrag en de toekennings- en uitkeringsmodaliteiten van het ristorno op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000012770 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, betreffende de uitkering van een vergoeding voor de carensdag type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 14/12/2000 numac 2000012769 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998 betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen "jeugdzorg" type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 24/11/2000 numac 2000012772 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 30/11/2000 numac 2000012771 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de vruchtennijverheid type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000012774 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de verlenging van de toepassing van het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012776 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000012773 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012775 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 30/11/2000 numac 2000012777 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de bedienden in de groentennijverheid type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 09/12/2000 numac 2000012778 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen in de dagbladondernemingen type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 04/04/2001 numac 2000012779 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 30/11/2000 numac 2000012786 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een carensdag type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012787 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999 betreffende de toekenning van een sectorieel conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 30/11/2000 numac 2000012788 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de zoutziederijen, mosterdfabrieken, ondernemingen van bereide kruiden, in azijn ingelegde levensmiddelen inbegrepen, azijnfabrieken type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 24/11/2000 numac 2000012789 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het derde kwartaal 2000 aan het "Sociaal fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van metalen" type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000012791 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1997 betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 06/12/2000 numac 2000012792 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen voor de jaren 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 30/11/2000 numac 2000012795 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de darmslijmerijen, de ondernemingen van kalibreren en plakken van darmen inbegrepen type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 04/04/2001 numac 2000012798 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 09/12/2000 numac 2000012790 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 1974 tot bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een jaarlijkse syndicale toelage type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 30/11/2000 numac 2000012794 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 1997 betreffende de bepaling van de beroepenclassificatie en de lonen van de arbeiders in de subsector van de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij voor 1998 type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012793 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, tot verlenging en wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 1993 betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012796 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, betreffende de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 04/04/2001 numac 2000012799 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de vaststelling van de aanvullende werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken" tot financiering van de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen en tot financiering van de collectieve arbeidsovereenkomst - vakopleiding type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 23/11/2000 numac 2000014236 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "CYBERO" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 28/11/2000 numac 2000014260 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen op het stuk van telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 04/01/2001 numac 2000014268 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van een perceel, gelegen op het grondgebied van de gemeente Genk van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 28/11/2000 numac 2000014265 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 10/11/2000 numac 2000021473 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Koninklijk besluit tot overdracht door de Staat aan de Vlaamse Gemeenschap van de rechten die hij bezit in goederen met culturele bestemming, te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 10/11/2000 numac 2000021476 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1998 tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar de Franse Gemeenschap, van het "Centre sportif "La Sapinette", te Bergen type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 10/11/2000 numac 2000021471 bron diensten van de eerste minister, ministerie van ambtenarenzaken en ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1991 tot vaststelling van de lijst van Staatsgoederen beheerd door de Regie der Gebouwen, overgedragen aan het Vlaamse Gewest type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 10/11/2000 numac 2000021472 bron diensten van de eerste minister, ministerie van ambtenarenzaken en ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Waalse Gewest van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere Ministerie van Openbare Werken type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 10/11/2000 numac 2000021474 bron diensten van de eerste minister, ministerie van verkeer en infrastructuur en ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar het Waalse Gewest, van de bedding van de buitendienst gestelde spoorlijn « Bertrix-Muno » type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 10/11/2000 numac 2000021475 bron diensten van de eerste minister, ministerie van ambtenarenzaken en ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1992 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan de Vlaamse Gemeenschap en aan het Vlaamse Gewest van administratieve gebouwen type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 04/11/2000 numac 2000022799 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij de datum van inwerkingtreding van artikel 134 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen wordt vastgesteld en waarbij voor het jaar 2000 de bijkomende heffing op de omzet van sommige farmaceutische producten nader wordt geregeld type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000022819 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 28/11/2000 numac 2000022831 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1990 betreffende sommige stoffen met beta-adrenergische werking type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000022856 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1989 tot uitvoering van artikel 70 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met betrekking tot de verstrekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro, die in onderaanneming worden verricht voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 10/02/2001 numac 2001012048 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de witzandexploitaties

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/10/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000016301 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 27/10/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000022812 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten type ministerieel besluit prom. 27/10/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000022813 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten type ministerieel besluit prom. 27/10/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000036260 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de sectoren en erkenning van de meest representatieve beroepsfederaties met betrekking tot private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000033105 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2000 pub. 05/12/2000 numac 2000036146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 alsook tot gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60 basisallocatie 11.01 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000036226 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 april 1995 houdende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning
^