Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 mei 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000009514 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 23/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000009515 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 23/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000009516 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 bron diensten van de eerste minister Wet tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type wet prom. 23/05/2000 pub. 20/02/2012 numac 2012200993 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 11/07/2000 numac 2000000409 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000000413 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000000560 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot instelling van een werkstructuur met het oog op de uitvoering van de politiehervorming type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 30/06/2000 numac 2000003384 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan de politiehervorming type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000011293 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van de Commissie voor de veiligheid van de consumenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000016160 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1996 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000016162 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000016167 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 09/06/2000 numac 2000022412 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022476 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 14 december 1999 van het Paritair Comité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2000 type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000022479 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000022490 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de v.z.w. NUBEL type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 22/09/2016 numac 2016000557 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/05/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000011270 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 81 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

erratum

type erratum prom. 23/05/2000 pub. 02/08/2000 numac 2000000650 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot instelling van een werkstructuur met het oog op de uitvoering van de politiehervorming. - Erratum
^