Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 april 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/04/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000015066 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake grensoverschrijdend politieoptreden ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Europees Kampioenschap voetbal voor landenteams in het jaar 2000, ondertekend te Bergen op-Zoom op 26 april 1999 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000000320 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000387 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Waals-Brabant in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000386 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Henegouwen in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000389 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Luxemburg in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000388 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Luik in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000390 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Namen in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000391 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000392 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000395 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000394 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000393 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Antwerpen in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000396 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000000397 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 1999 waarbij de tornado en de hevige regenval die plaatsgevonden hebben op 14 augustus 1999 in bepaalde gemeenten van de Provincies Henegouwen en Vlaams-Brabant als een algemene ramp beschouwd worden, en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 22/06/2000 numac 2000000400 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014130 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000014129 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014131 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014132 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014134 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000016131 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van de goedkeuring door de Europese Commissie van het koninklijk besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de wet van 3 december 1999 betreffende de steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 19/05/2000 numac 2000022392 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende samenstelling van de selectiecommissie belast met het voordragen van de gedelegeerd bestuurder voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

beschikking

type beschikking prom. 28/04/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000031303 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn om de verkiezing van burgers van de Europese Unie tot lid van een Raad voor Maatschappelijk Welzijn mogelijk te maken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2000 pub. 25/04/2001 numac 2000029217 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor de werving in sommige graden bij de «*****»

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2000 pub. 13/05/2000 numac 2000035451 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot aanwijzing van de gewestelijke administraties en instellingen die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2000 pub. 13/05/2000 numac 2000035452 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de aanwijzing van ambtenaren die bevoegd zijn om de misdrijven op het gebied van de ruimtelijke ordening en stedenbouw op te sporen en vast te stellen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2000 pub. 18/05/2000 numac 2000035450 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de nadere regels voor de aanvraag en de afgifte van het planologisch attest type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2000 pub. 13/05/2000 numac 2000035454 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de administratieve geldboete voor het overtreden van een bekrachtigd stakingsbevel type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2000 pub. 20/05/2000 numac 2000035496 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering van tot bepaling van de categorieën van bedrijven waarvoor en de gebieden waarbinnen de bepalingen van artikel 43, § 6, eerste lid, § 7, eerste lid en § 8 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, niet kunnen worden toegepast type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000035582 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 betreffende steun aan de bedrijfsbegeleiding van land- en tuinbouwbedrijven in financiële moeilijkheden type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2000 pub. 21/06/2000 numac 2000035599 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot erkenning van geval van overmacht inzake steun aan de bedrijfsbegeleiding van land- en tuinbouwbedrijven in financiële moeilijkheden type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000035637 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000035722 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de inwerkingtreding van een artikel van het decreet van 18 mei 1999 betreffende het voeren van een beleid ter aanmoediging van de technologische innovatie

erratum

type erratum prom. 28/04/2000 pub. 16/02/2001 numac 2001029060 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de ****'s die vereist zijn voor de werving in sommige graden bij de «*****». - Erratum
^