Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 december 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/12/1999 pub. 18/02/2000 numac 1999007279 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1998 houdende organisatie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie type koninklijk besluit prom. 08/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 1999012899 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 mei 1985 tot aanwijzing van de categorieën van werknemers voor wie het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers tussenkomt in de betaling van de aanvullende vergoeding verschuldigd aan ontslagen bejaarde werknemers type koninklijk besluit prom. 08/12/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999024087 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken type koninklijk besluit prom. 08/12/1999 pub. 03/02/2000 numac 1999024132 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1996 houdende benoeming van de leden van de overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen type koninklijk besluit prom. 08/12/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999024140 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/12/1999 pub. 25/01/2000 numac 2000022043 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/12/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999000960 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het begrotingsjaar 1999 van het bedrag voor de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de ondersteuning van de werking van hun politiekorps type ministerieel besluit prom. 08/12/1999 pub. 25/01/2000 numac 1999011448 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de instellingen die opleidingen van veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 1 verstrekken type ministerieel besluit prom. 08/12/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999014293 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende samenstelling en werking van de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type ministerieel besluit prom. 08/12/1999 pub. 28/01/2000 numac 1999024103 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1985 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten van de gedialyseerde rechthebbenden type ministerieel besluit prom. 08/12/1999 pub. 25/03/2000 numac 2000011004 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende oprichting van een Commissie voor Onderzoek naar de Beroepsgeschiktheid bij het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 08/12/1999 pub. 11/01/2000 numac 2000027003 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de afhankelijkheidscriteria voor personen die in bejaardendagcentra verblijven en van de nadere regels voor de vereffening van toelagen

erratum

type erratum prom. 08/12/1999 pub. 19/12/2003 numac 2003023052 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit van 8 december 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken. - Erratum
^