Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 november 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999012802 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012815 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen ressorteren type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 12/01/2000 numac 1999012859 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden en van het koninklijk besluit van 4 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999012858 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de warenhuizen type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 04/02/2000 numac 1999012864 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1995 en 27 maart 1995 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 1974 betreffende de wekelijkse arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999012862 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997 betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen in de Nederlandstalige sector van de gezondheidsinrichtingen en -diensten type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 04/02/2000 numac 1999012865 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999014294 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot uitvoering van richtlijn 98/35/EG van de Raad van 25 mei 1998 tot wijziging van richtlijn 94/58/EG inzake het minimumopleidingsniveau van zeevarenden type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999016387 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de handel in primeur- en bewaaraardappelen type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 04/02/2000 numac 1999012863 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1985 tot vaststelling van de verblijfs- en verfrissingsvergoedingen in de ondernemingen van vervoer van goederen met motorvoertuigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999000907 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 8 juli 1999 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van een of meerdere internationale instellingen, toepasselijk maakt op het personeel dat aangeduid is om deel uit te maken van het detachement dat op verzoek van het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië in Kosovo inplaatsgesteld wordt type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 27/01/2000 numac 1999007274 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van december 1999/januari 2000 type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 26/03/2002 numac 2002035323 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg

erratum

type erratum prom. 30/11/1999 pub. 21/03/2000 numac 2000012162 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum
^