Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 november 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 26/01/2000 numac 1999011425 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1995 tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999011440 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de plastic kandelaar van het merk "MERLY" type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999012804 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Zeevisserij" type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999012807 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997 betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor de risicogroepen in de Franstalige en Duitstalige sector van de gezondheidsinrichtingen en -diensten type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012806 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012805 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 en 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen voor 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999016396 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 20, §§ 2 en 3, 26 en 35 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999024036 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999024075 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 08/02/2000 numac 1999024104 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 tot reglementering van sommige psychotrope stoffen type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 08/02/2000 numac 1999024105 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1930 omtrent de handel in slaap- en verdovende middelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/11/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999011412 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende intrekking van de erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 16/11/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999021566 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming voor een stage bij het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 16/11/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999021567 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit waarbij eervol ontslag is verleend aan leden van het Nationaal Orkest van België

decreet

type decreet prom. 16/11/1999 pub. 19/05/2000 numac 2000033001 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/1999 pub. 18/11/1999 numac 1999036403 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot het nemen van bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van de veteranenziekte door besmetting op handelsbeurzen en in expositieruimte
^