Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 november 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999012775 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de vlasbereiding, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1987 betreffende de aanvullende vakantievergoeding type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012776 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1969 betreffende de koppeling van de lonen en uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999012778 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993 tot vaststelling van de bijdragen te storten door de werkgevers ter uitvoering van de artikelen 3, 4 en 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999012779 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, betreffende het kuipers- en schoorderswerk aan boord van zeeschepen in het havengebied Oostende- Nieuwpoort type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 03/02/2000 numac 1999012777 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 1997-1998 voor de havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999012781 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende storting, voor wat het Gentse havengebied betreft, van de bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 22/03/2000 numac 1999012782 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende maatregelen met betrekking tot de werkgelegenheid en de loonkostenontwikkeling type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999012783 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012784 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de tewerkstellingsverbintenissen type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999012780 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 1992 tot toekenning van een bijzondere vormingspremie door het Fonds voor bestaanszekerheid voor de orthopedische schoeisels ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999012786 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1969 betreffende de koppeling van de lonen en uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012785 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een premie in 1997 ten voordele van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de "Société Régionale Wallonne du Transport" (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012789 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een A.R.A.B.-vergoeding ten voordele van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de "Société Régionale Wallonne du Transport" (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012790 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997 tot toekenning van een vrijwillig deeltijds arbeidsregime type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012791 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toestand van bepaalde chauffeurs slachtoffers van wegblokkades in Frankrijk type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999012794 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de inning en de aanwending van de bijdrage van 0,10 pct. van de loonmassa ten voordele van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012792 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 22/03/2000 numac 1999012795 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de duurzame beroepsintegratie, herintegratie en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999012793 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij" type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999012788 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997 betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/11/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999010073 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 28 mei 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 23 mei 1997 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning, het tarief en de wijze van uitbetaling van de vergoeding verleend aan de advocaten ter uitvoering van de artikelen 455 en 455bis van het Gerechtelijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 12/11/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999016371 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria
^