Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 september 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999000721 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935 type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999000719 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 februari 1997 inzake de algemene voedingsmiddelenhygiëne en van de koninklijke besluiten van 22 december 1997 en van 14 juli 1998 tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999000725 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 2 april 1992 tot uitvoering van artikel 3bis van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999000722 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, &****; 5, 5, &****; 2 en 11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999000723 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen van 1990 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 26/01/2000 numac 1999011365 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - broodbakkerij, banketbakkerij, ijsbereiding, ambachtelijke chocoladebewerking type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 26/01/2000 numac 1999011364 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - keramische nijverheid, baksteennijverheid, fabricatie van aarden bloempotten type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 26/01/2000 numac 1999011363 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - landbouw- en voedingsnijverheden type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 26/01/2000 numac 1999011366 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - keramische nijverheid, baksteennijverheid, fabricatie van aarden bloempotten type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 26/01/2000 numac 1999011368 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 26/01/2000 numac 1999011367 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - broodbakkerij, banketbakkerij, ijsbereiding, ambachtelijke chocoladebewerking type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999012631 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteiten het vervaardigen van flessen , gelegen in de streek van Charleroi en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999014255 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 27/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999014253 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 27/09/1999 pub. 28/10/1999 numac 1999014254 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 27/09/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999014259 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 27/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999014256 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 27/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999014258 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 juni 1998 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 27/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999014257 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 27/09/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999022934 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het reglement van het personeel van de administratieve cel opgericht bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
^