Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 juli 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/07/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999000476 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 april 1999 tot regeling van sommige kiesverrichtingen in geval van gelijktijdige verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden type koninklijk besluit prom. 07/07/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999000480 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 oktober 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 07/07/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999000481 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 maart 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 07/07/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999000479 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten type koninklijk besluit prom. 07/07/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999000478 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 mei 1995 tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende machines type koninklijk besluit prom. 07/07/1999 pub. 28/08/1999 numac 1999000603 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 25 maart 1999 tot wijziging van de artikelen 140-1 tot 140-6 van de provinciewet betreffende de provinciale volksraadpleging type koninklijk besluit prom. 07/07/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999000605 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelage en de vergoedingen van de gedetacheerde of aangewezen statutaire personeelsleden bij de N.V. A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 07/07/1999 pub. 28/08/1999 numac 1999000604 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor het houden van een provinciale volksraadpleging type koninklijk besluit prom. 07/07/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999000606 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 juli 1998 tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 07/07/1999 pub. 17/08/1999 numac 1999003444 bron ministerie van justitie en ministerie van financien Koninklijk besluit over het openbaar karakter van financiële verrichtingen type koninklijk besluit prom. 07/07/1999 pub. 14/07/1999 numac 1999015167 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de overheveling van leden van het personeel van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking naar de naamloze vennootschap van publiek recht « Belgische Technische Coöperatie »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 26/11/1999 numac 1999000600 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 26/11/1999 numac 1999000599 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten en haar uitvoeringsbesluiten, type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 26/11/1999 numac 1999000598 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999011284 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 75 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022772 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022773 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst voor intensieve neonatologie

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 07/07/1999 pub. 16/09/1999 numac 1999003458 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^