Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 januari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/01/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015059 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Cooperation Council of the Arab States of the Gulf, ondertekend te Brussel op 11 mei 1993 type wet prom. 22/01/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999015064 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Estland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en Protocol, ondertekend te Brussel op 24 januari 1996 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1998010006 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het percentage van de berekeningsgrondslag zoals bepaald in artikel 2, tweede lid, van de wet van 20 mei 1997 op de financiering van het toezicht op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten bepaald in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 22/01/1999 pub. 04/03/1999 numac 1998021501 bron diensten van de eerste minister, ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van monumenten en landschappen, van de Staat naar het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 22/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1999022047 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 22/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1999022048 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de algemeen geneeskundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 22/01/1999 pub. 10/02/1999 numac 1999022057 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende een bijkomend bedrag aan administratiekosten toegekend aan de verzekeringsinstellingen voor het jaar 1998 type koninklijk besluit prom. 22/01/1999 pub. 29/01/1999 numac 1999022069 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten type koninklijk besluit prom. 22/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022114 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999003121 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie belast onder meer met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten type ministerieel besluit prom. 22/01/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan « Secrétariat général de l'Enseignement catholique » om de invoering van de vorming tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel in het onderwijs voor sociale promotie te garanderen (Begroting 1999 - O.A.56 - B.A.44.08 - A.P. 55) type ministerieel besluit prom. 22/01/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan « Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants » om de invoering van de vorming tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel in het onderwijs voor sociale promotie te garanderen (Begroting 1999 - O.A.56 - B.A.44.08 - A.P. 55) type ministerieel besluit prom. 22/01/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de « Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné » om de invoering van de vorming tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel in het onderwijs voor sociale promotie te garanderen (Begroting 1999 - O.A.56 - B.A.43.08 - A.P 54)

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 22/01/1999 pub. 28/10/1999 numac 1999033015 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Leercommissie
^