Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 december 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000799 bron ministerie van binnenlandse zaken Bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen type wet prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die gevestigd zijn in het buitenland, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers type wet prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden type wet prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming type wet prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 bron ministerie van financien Wet houdende afwijking van artikel 20bis van de wet van 24 augustus 1939 op de Nationale Bank van België en tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België type wet prom. 18/12/1998 pub. 15/05/1999 numac 1999003037 bron ministerie van financien Wet houdende achtste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Secties 18 - « Ministerie van Financiën » en 19 - « Ministerie van Ambtenarenzaken »

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003689 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende oprichting enerzijds van de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen en van de Administratie van de invordering en anderzijds van de graad van auditeur-generaal, dienstchef, en houdende hervorming van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit type koninklijk besluit prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998010019 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar type koninklijk besluit prom. 18/12/1998 pub. 09/03/1999 numac 1998011408 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage 2 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het Studiecentrum voor Kernenergie en tot wijziging van de statuten van dit Centrum type koninklijk besluit prom. 18/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1998012995 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie type koninklijk besluit prom. 18/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998014345 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de termijn van indiening der aanvragen tot financiële tegemoetkoming wegens schade veroorzaakt door de erkende algemene ramp bij het koninklijk besluit van 18 september 1998 type koninklijk besluit prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998022759 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of producten die er bevatten type koninklijk besluit prom. 18/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1999003020 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 18/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999003026 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1996 tot vaststelling van het reglement van de Effectenbeursvennootschap van Brussel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010084 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de bevordering van gerechtelijke agenten bij de parketten tot de graad van gerechtelijk commissaris of laboratoriumcommissaris type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1998011411 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 67 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998016361 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998016365 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging bij het ministerieel besluit van 21 oktober 1998 houdende bijzondere maatregelen voor de identificatie en de registratie van bepaalde categorieën van honden type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998016366 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de toepassingsperiode en de bijlagen van het koninklijk besluit van 25 november 1998 houdende de algemeen-verbindendverklaring van de door een erkende producentenorganisatie vastgestelde regels in de sector visserij- en aquacultuurproducten type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 25/02/1999 numac 1999000820 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het begrotingsjaar 1998 van het bedrag voor de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de ondersteuning van de werking van hun politiekorps type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 12/01/1999 numac 1999016003 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot localisatie van de betrekkingen van rang 13 bezoldigd in weddeschalen 13 B en 13 E type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 30/03/1999 numac 1999022005 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende samenstelling en werking van de Erkenningscommissie voor Ziekenhuisapothekers type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999022054 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999027046 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999027057 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998 type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999027059 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998 type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999027058 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten van programma 06 van organisatieafdeling 10 naar programma 03 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998 type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 19/03/1999 numac 1999035313 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidieerbare urencontingenten 1998 van de private diensten voor gezins- en bejaardenhulp

decreet

type decreet prom. 18/12/1998 pub. 16/02/1999 numac 1998031559 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer tot uitvoering van het beleid inzake de sociale integratie en de inschakeling in het arbeidsleven van mindervaliden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998036418 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende afwijking van de beperking van het prijsindexcijfer tot 75 % voor het basisonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999027060 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04 en 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/12/1998 pub. 02/03/1999 numac 1999029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van de arbeidsgeneeskundige diensten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 20/01/1999 numac 1999035018 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999035021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999035037 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 1997 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 28/01/1999 numac 1999035052 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 april 1967 tot instelling van een commissie van advies inzake bepaalde aspecten van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw voor de kuststrook type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de derde schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10, provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999035087 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 1986 betreffende de boekhouding, de jaarrekening en het rekeningstelsel voor de instellingen erkend in het kader van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999035108 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende afwijking van de beperking van het prijsindexcijfer tot 75 % voor de hogescholen en de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999035103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot subsidiëring van tijdelijke leergangen en tot toekenning van forfaitaire weddetoelagen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 16/02/1999 numac 1999035154 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een functiewijziging aan de heer Eduard Vercammen, adjunct-administrateur-generaal bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, en aanduiding van de evaluatoren type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 16/02/1999 numac 1999035153 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een functiewijziging aan de heer Joannes Van Oost, adjunct-administrateur-generaal bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, en aanduiding van de evaluatoren type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 19/02/1999 numac 1999035152 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van een tijdelijke stuurgroep ter ondersteuning van de PMS-centra en de MST-equipes bij hun omvorming tot centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 16/02/1999 numac 1999035164 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap een inschakelingspremie toekent aan de werkgevers die personen met een handicap tewerkstellen onder gewone arbeidsvoorwaarden type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 23/02/1999 numac 1999035165 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor de realisatie van de wachtlijstwerking inzake opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 16/02/1999 numac 1999035160 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 maart 1998 tot vaststelling van de wijze waarop het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap het wonen onder begeleiding van een particulier subsidieert binnen het kader van de verdere flexibilisering van de zorgvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 16/02/1999 numac 1999035180 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot subsidiëring van tijdelijke leergangen en tot toekenning van forfaitaire weddetoelagen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999035191 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 26/02/1999 numac 1999035227 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 19/03/1999 numac 1999035266 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge kind type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 19/03/1999 numac 1999035269 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 april 1995 houdende de erkenning en de subsidiëring van de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 30/03/1999 numac 1999035379 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 16/09/1999 numac 1999036144 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1992 tot vaststelling van de criteria, modaliteiten en bedragen van de tussenkomsten voor individuele materiële bijstand tot sociale integratie ten gunste van personen met een handicap

erratum

type erratum prom. 18/12/1998 pub. 09/03/1999 numac 1999000145 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming . - Erratum type erratum prom. 18/12/1998 pub. 13/01/1999 numac 1999016009 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging bij het ministerieel besluit van 21 oktober 1998 houdende bijzondere maatregelen voor de identificatie en de registratie van bepaalde categorieën van honden. - Erratum
^