Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 december 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999002006 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector en aan de in die sector tewerkgestelde werklozen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 28/01/1999 numac 1998000773 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten en van de wet van 16 april 1998 met betrekking tot de geschillen betreffende de betalingen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 08/09/1999 numac 1998000775 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 juni 1998 houdende vaststelling van de modellen van berichten en kennisgevingen die bedoeld worden in de artikelen 433 en 434 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen inzake provinciebelastingen type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 21/01/1999 numac 1998000774 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998011370 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998011377 bron ministerie van economische zaken, ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van justitie en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de overschakeling op de euro in het boekhoudrecht type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998014335 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998022797 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998022798 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022810 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve cel opgericht bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009118 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de rechtbanken van koophandel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998010054 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het programma en de nadere regels van de proeven van het vergelijkend examen voor bevordering tot de graad van commissaris bij de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 15/12/1998 pub. 01/01/1999 numac 1998011389 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 1946 waarbij een maandelijkse statistiek van de voortbrenging in de waternijverheid wordt voorgeschreven type ministerieel besluit prom. 15/12/1998 pub. 01/01/1999 numac 1998011392 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 1994 betreffende de steekproefonderzoekingen door het Nationaal Instituut voor de Statistiek naar de lonen, de wedden en de arbeidsduur in de handel, nijverheid en diensten type ministerieel besluit prom. 15/12/1998 pub. 08/01/1999 numac 1998011394 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 1994 betreffende een maandelijkse enquête naar de industriële productie type ministerieel besluit prom. 15/12/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998011398 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 mei 1989 betreffende de overdracht aan niet-kernwapenstaten van kernmaterialen, kernuitrustingen, technologische kerngegevens en hun afgeleiden type ministerieel besluit prom. 15/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998016354 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de eigenschappen van het tatoeëerteken en van de microchip voor de identificatie van de honden type ministerieel besluit prom. 15/12/1998 pub. 18/02/1999 numac 1999016008 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende wijzigingen bijlage II op koninklijk besluit van 24 september 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten

decreet

type decreet prom. 15/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998036465 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende wijziging van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 type decreet prom. 15/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998036469 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1998 houdende regeling van de bij het Vlaams Parlement ingediende verzoekschriften type decreet prom. 15/12/1998 pub. 27/04/1999 numac 1999035286 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1995 type decreet prom. 15/12/1998 pub. 19/05/1999 numac 1999035330 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1996 type decreet prom. 15/12/1998 pub. 13/07/1999 numac 1999035643 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 7 april l998 tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg

beschikking

type beschikking prom. 15/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1998031572 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1998 type beschikking prom. 15/12/1998 pub. 20/05/1999 numac 1998031571 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1998

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/1998 pub. 27/01/1999 numac 1999029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de artikelen 59, 69 en 70 van het besluit van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999035179 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 september 1994 tot uitvoering van het decreet van 6 juli 1994 houdende diverse bepalingen inzake de financiering van de gemeenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/1998 pub. 21/04/1999 numac 1999035469 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot instelling en organisatie van een vierde preventiestimulerend programma type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/1998 pub. 30/09/1999 numac 1999036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon onderwijs

overeenkomst

type overeenkomst prom. 15/12/1998 pub. 12/02/1999 numac 1998031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 1998 type overeenkomst prom. 15/12/1998 pub. 12/02/1999 numac 1998031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 1998

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/12/1998 pub. 19/12/1998 numac 1998000796 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief over de toepassing van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de regularisatie van bijzondere situaties type omzendbrief prom. 15/12/1998 pub. 15/12/1999 numac 1999000246 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief over de toepassing van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de regularisatie van bijzondere situaties - **** ****

erratum

type erratum prom. 15/12/1998 pub. 09/03/1999 numac 1999014021 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Erratum type erratum prom. 15/12/1998 pub. 26/03/1999 numac 1999014050 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Erratum
^