Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 december 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998003635 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 14/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003680 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de parameters voor de berekening van de aan de Gemeenschappen en de Gewesten toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen voor het begrotingsjaar 1997 type koninklijk besluit prom. 14/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011371 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 55bis van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet type koninklijk besluit prom. 14/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998011384 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 14/12/1998 pub. 20/01/1999 numac 1998016362 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1993 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de ziekte van Aujeszky type koninklijk besluit prom. 14/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998021502 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar de Franse Gemeenschap, van het "Centre sportif "La Sapinette"", te Bergen type koninklijk besluit prom. 14/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998021503 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar de Franse Gemeenschap, van het « Centre sportif du Grand Large », te Péronnes-lez-Antoing type koninklijk besluit prom. 14/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998021504 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar de Franse Gemeenschap, van het "Centre sportif et culturel du Lac", te Neufchâteau type koninklijk besluit prom. 14/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998021505 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar de Franse Gemeenschap, van het « Centre de lecture publique », te Nijvel type koninklijk besluit prom. 14/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998022763 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 1999 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 14/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022811 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve cel opgericht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 14/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998022822 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het algemeen technisch comité, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 14/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998022833 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van economische zaken, van binnenlandse zaken, van tewerkstelling en arbeid en van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu type koninklijk besluit prom. 14/12/1998 pub. 16/01/1999 numac 1998022834 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/12/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998003614 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 20 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties type ministerieel besluit prom. 14/12/1998 pub. 19/12/1998 numac 1998003632 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 30 november 1998 tot wijziging van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 27 december 1995 tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire buiten-beursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten type ministerieel besluit prom. 14/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998021489 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor de referentiejaren 1997 en 1998

decreet

type decreet prom. 14/12/1998 pub. 23/06/1999 numac 1999033020 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van jeugdorganisaties, jeugdcentra en jeugddiensten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum type decreet prom. 14/12/1998 pub. 13/04/1999 numac 1999033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het protocol bij de overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 30 oktober 1997

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/1998 pub. 11/08/1999 numac 1999029058 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Franstalige Jeugdraad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/1998 pub. 11/08/1999 numac 1999029060 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van leden van de Franstalige Jeugdraad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/1998 pub. 22/09/1999 numac 1999029240 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de « Secrétariat général de l'Enseignement catholique » om de invoering van de maatregelen voor positieve discriminatie in het onderwijs voor sociale promotie te garanderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/1998 pub. 19/10/1999 numac 1999029241 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een dotatie aan het net van het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd door de Franse Gemeenschap, om de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie in het onderwijs voor sociale promotie te garanderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/1998 pub. 22/09/1999 numac 1999029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de « Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants » om de invoering van de maatregelen voor positieve discriminatie in het onderwijs voor sociale promotie te garanderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/1998 pub. 20/11/1999 numac 1999029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/1998 pub. 22/09/1999 numac 1999029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de « Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement officiel neutre subventionné » om de invoering van de maatregelen voor positieve discriminatie in het onderwijs voor sociale promotie te garanderen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998021490 bron diensten van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector type omzendbrief prom. 14/12/1998 pub. 24/11/1999 numac 1999000173 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Duitse Vertaling

erratum

type erratum prom. 14/12/1998 pub. 01/01/2000 numac 1999033078 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum. - Erratum
^