Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 december 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 19/12/1998 numac 1998002126 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 01/01/1999 numac 1998009999 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van bericht van collectieve schuldenregeling type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998011368 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de artikelen 3 en 4 van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998014331 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitvoering van richtlijn 97/70/EG van 11 december 1997 betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen waarvan de lengte 24 m of meer bedraagt type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998014330 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitvoering van richtlijn 98/18/EG van 17 maart 1998 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998014328 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1998 houdende havenstaatcontrole en wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998014332 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van : 1° het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust, gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 februari 1996, 2° het koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende politiereglement van de Beneden-Zeeschelde, gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 februari 1996, 3° het koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 februari 1996 type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998014333 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot regeling van het onderzoek van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998016347 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren voor wat betreft de opleiding van het technisch personeel van de erkende laboratoria type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998016359 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal plafond bedoeld in artikel 74, § 1, 6° van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998022768 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beperking van geluidsemissies van hydraulische graafmachines, kabelgraafmachines, dozers, laders en graaflaadmachines type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998022767 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake beperking van geluidsemissies van bouwmaterieel en bouwmachines type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998022796 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, laatste lid, van het koninklijk besluit van 23 april 1997 tot uitvoering van artikel 18 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998022799 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van twee leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998022801 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het toelaatbare geluidsvermogensniveau van energieaggregaten type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998022803 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het toelaatbare geluidsvermogensniveau van met de hand bediende betonbrekers en trilhamers voor sloopwerk type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998022805 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het toelaatbare geluidsvermogensniveau van torenkranen type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998022804 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het toelaatbare geluidsvermogensniveau van aggregaten voor laswerk type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998022802 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het toelaatbare geluidsvermogensniveau van motorcompressoren type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022819 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/12/1998 pub. 12/12/1998 numac 1998011353 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 09/12/1998 pub. 20/01/1999 numac 1998016343 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende maatregelen met het oog op de opsporing van Salmonella in de varkensbeslagen type ministerieel besluit prom. 09/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998022793 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 december 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 09/12/1998 pub. 22/04/1999 numac 1999009377 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 09/12/1998 pub. 22/04/1999 numac 1999027297 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot erkenning van de industriële bestemming van bepaalde gronden gelegen in de "Zone industrielle de Mouscron II", op het grondgebied van de gemeente Moeskroen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/12/1998 pub. 12/12/1998 numac 1998022795 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Omzendbrief. - Artikel 65 van de wet van 15 juli 1996. Wijzigingen aangebracht bij het arrest van het Arbitragehof van 22 april 1998 type omzendbrief prom. 09/12/1998 pub. 09/12/1999 numac 1999000644 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Artikel 65 van de wet van 15 juli 1996. Wijzigingen aangebracht bij het arrest van het Arbitragehof van 22 april 1998 . - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 09/12/1998 pub. 28/05/1999 numac 1999014086 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot regeling van het onderzoek van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart. - Erratum
^