Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 december 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998022824 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen betreffende de financiering van het Instituut voor veterinaire keuring

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1998000754 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 31 augustus 1963 tot regeling van de toepassing van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten en van reglementaire bepalingen tot wijziging van bovengenoemd koninklijk besluit van 31 augustus 1963 type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 21/01/1999 numac 1998000755 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven en de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998000756 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 december 1997 tot invoering van een zomertijd in 1998, 1999, 2000 en 2001 type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998009987 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998010001 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998010047 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 1997 tot bepaling van het bedrag van de rechten en retributies die geheven worden met toepassing van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998013007 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 50 van het koninklijk besluit van 22 november 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van het meerjarenplan voor werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998013008 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een begeleidingsuitkering aan jongeren die een intensieve opleiding met uitzicht op een baan volgen type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998016358 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende het aflossingsplan van de geconsolideerde schuld van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022776 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot oprichting van het College van leidend ambtenaren met het oog op de harmonieuze ontbinding van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022778 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 135 en 140 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022786 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022788 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998022792 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998009986 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 1994 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen type ministerieel besluit prom. 08/12/1998 pub. 05/03/1999 numac 1998016341 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

decreet

type decreet prom. 08/12/1998 pub. 26/01/1999 numac 1999035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen naar aanleiding van de begrotingscontrole 1998

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 08/12/1998 pub. 19/02/1999 numac 1998003668 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 22/01/1999 numac 1998035010 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 20/01/1999 numac 1998036448 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 houdende erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999035015 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 april 1995 houdende de erkenning en de subsidiëring van de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999035028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 04/02/1999 numac 1999035038 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een gezins- en welzijnsraad en van een adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999035053 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 1988 inzake de erkenning en de betoelaging van de centra voor geestelijke gezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 09/02/1999 numac 1999035089 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de financiering van de studiecentra open hoger onderwijs in 1998 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999035095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999035092 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een toelage aan de universiteiten en hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap die deelnemen aan het Socrates-programma, hoofdstuk I Erasmus, studentenmobiliteit type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 04/02/1999 numac 1999035109 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de werking van de adviescommissie inzake de financiering van projecten en instituten kunst type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 12/02/1999 numac 1999035127 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 23/02/1999 numac 1999035128 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 23/02/1999 numac 1999035218 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 23/02/1999 numac 1999035217 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 17/03/1999 numac 1999035288 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering, voor wat de gehandicaptenzorg betreft, van het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector van 5 mei 1998 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 27/03/1999 numac 1999035300 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie en de werking van de comités voor bijzondere jeugdzorg type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 07/04/1999 numac 1999035329 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand

erratum

type erratum prom. 08/12/1998 pub. 28/08/1999 numac 1999036134 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering voor wat de gehandicaptenzorg betreft, van het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector van 5 mei 1998. - Erratum
^