Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 december 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot omzetting van sommige bepalingen van de EG-richtlijn 93/104 van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd type wet prom. 04/12/1998 pub. 21/10/1999 numac 1998015199 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Zesde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden inzake de afschaffing van de doodstraf, gedaan in Straatsburg op 28 april 1983 type wet prom. 04/12/1998 pub. 29/03/2000 numac 1999015075 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, gericht op de afschaffing van de doodstraf, gedaan te New York op 15 december 1989

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998003637 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 04/12/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009988 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 04/12/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998012992 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij aan de Nationale Bank van België en aan de kredietinstellingen die in België werkzaam zijn, de toelating verleend wordt om sommige werknemers op bepaalde zon- en feestdagen tewerk te stellen type koninklijk besluit prom. 04/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022779 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 04/12/1998 pub. 29/04/1999 numac 1999022117 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998010000 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 1998 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van de artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 04/12/1998 pub. 06/01/1999 numac 1998003672 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999029024 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 25 november 1996 betreffende de productie van andere diensten op de kabel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/1998 pub. 03/09/1999 numac 1999029068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de autonome basisschool van Natoye

bericht

type bericht prom. 04/12/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000741 bron ministerie van binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven. - Verkiezingen van de Federale Kamers, van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden van 13 juni 1999. - Bericht type bericht prom. 04/12/1998 pub. 09/03/1999 numac 1999000041 bron ministerie van binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven. - Verkiezingen van de Federale Kamers, van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden van 13 juni 1999. - Bericht. - Duitse vertaling

lijst

type lijst prom. 04/12/1998 pub. 25/03/1999 numac 1999011029 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Dienst der Springstoffen Lijst der ambtelijk erkende springstoffen Het nummer 28) van het randnummer A2-2, cijfer 8 van de lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelij « Dynamite NC1 » en « Dynamite NC4 », springstoffen vervaardigd door de Franse firma « Nitrochimie (...)

erratum

type erratum prom. 04/12/1998 pub. 26/01/1999 numac 1999012013 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot omzetting van sommige bepalingen van de EG-richtlijn 93/104 van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd. - Errata
^