Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 december 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998002127 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de beoordeling en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998002130 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit waarbij administraties en andere diensten van de ministeries gemachtigd worden gesubsidieerde contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998002128 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998002131 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998009967 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie der gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998012953 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vrijwillige deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998012954 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, betreffende de verlenging en de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1993 tot vaststelling van de lonen type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1998012956 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het conventioneel sectorieel brugpensioen voor de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1998012957 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36bis, gesloten op 27 november 1981, betreffende de oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid van de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1998012961 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998012962 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998012963 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 07/01/1999 numac 1998014346 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 15/12/1998 numac 1998022765 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 12/12/1998 numac 1998022777 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 139 en 140 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998022789 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998022864 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de waarde X voor het jaar 1992, in uitvoering van artikel 61 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 22/04/1999 numac 1999009375 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/12/1998 pub. 08/01/1999 numac 1998016338 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 1996 tot samenstelling van de commissies bedoeld in het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen

erratum

type erratum prom. 02/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999002015 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften. - Errata

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 02/12/1998 pub. 10/04/1999 numac 1999035385 bron diensten van de eerste minister ministerie van de vlaamse gemeenschap Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. - Goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement Bij koninklijk besluit van 2 december 1998 worden de statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd van de Bij hetzelfde besluit worden opgeheven : 1° het koninklijk besluit van 16 maart 1938 houdende op(...)
^