Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 augustus 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/08/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998021332 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 26/08/1998 pub. 14/10/1998 numac 1998022590 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2 van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 houdende de uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 26/08/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998022597 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten en de inwerking treding bepalend van artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het statuut van de personeelsleden die van het Bureau voor Aids-preventie afkomstig zijn en hun overplaatsing naar de Diensten van de Regering
^