Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 juni 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/06/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003392 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de BuitenlandseHandel

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/06/1997 pub. 15/07/1997 numac 1997002059 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1995 betreffende de werving van statutair personeel in sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 24/06/1997 pub. 18/07/1997 numac 1997007127 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende onteigening ten algemene nutte met rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden type koninklijk besluit prom. 24/06/1997 pub. 18/07/1997 numac 1997007124 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende aanstelling, ten bijkomende titel, van een hoofdofficier in de graad van generaal-majoor van het vliegwezen type koninklijk besluit prom. 24/06/1997 pub. 25/07/1997 numac 1997007128 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 24/06/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997012492 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden tewerkgesteld in de houthandelsondernemingen type koninklijk besluit prom. 24/06/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997012493 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de oprichting van een verzoeningsbureau type koninklijk besluit prom. 24/06/1997 pub. 01/11/1997 numac 1997012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de bedienden van de voedingsnijverheid" type koninklijk besluit prom. 24/06/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997012502 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 24/06/1997 pub. 15/07/1997 numac 1997016178 bron ministerie van economische zaken, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren, vastgesteld voor de sector pluimvee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000463 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 4 juni 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 24/06/1997 pub. 18/07/1997 numac 1997007126 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot aanstelling van een Leidend ambtenaar bij het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen type ministerieel besluit prom. 24/06/1997 pub. 18/07/1997 numac 1997007125 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende ontheffing van het ambt van Leidend ambtenaar bij het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen en het voeren van een eretitel type ministerieel besluit prom. 24/06/1997 pub. 25/07/1997 numac 1997007129 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 juni 1997 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 24/06/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997022472 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 24/06/1997 pub. 30/08/1997 numac 1997022476 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

decreet

type decreet prom. 24/06/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997035945 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 houdende een subsidieregeling voor instellingen voor volksontwikkeling type decreet prom. 24/06/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997035944 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het percentage van de aanwending van de urenpakketten in de internaten voor buitengewoon onderwijs van het gemeenschapsonderwijs voor het schooljaar 1997-1998 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997035866 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het percentage van de aanwending van de urenpakketten in de opvangcentra van het Gemeenschapsonderwijs voor het schooljaar 1997-1998 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997035867 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het aanwendingspercentage voor het aantal lesuren onderwijsvoorrang migranten in het buitengewoon basisonderwijs voor het schooljaar 1997-1998 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 12/07/1997 numac 1997035872 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van24 november 1993, wat de toegang tot de functie van leidend ambtenaar en de vrijwillige terugzetting in graad betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 26/08/1997 numac 1997036003 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1992 tot vaststelling van de criteria, modaliteiten en bedragen van de tussenkomsten voor individuele materiële bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap voor wat betreft de tussenkomst bij herstelling, aanpassing en onderhoud van rolstoelen, orthopedische driewielers of duwwagens type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 1985 houdende vaststelling van het programma voor dienstencentra, woningen voor bejaarden, serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening, rusthuizen en dagverzorgingcentra type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997036079 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 24 juni 1997 tot wijziging van het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997036080 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de melding aan de instelling Kind en Gezin van de opvang op bestendige wijze van kinderen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997036082 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de algemene voorwaarden inzake het organiseren van buitenschoolse opvang type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997036081 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van initiatieven voor buitenschoolse opvang type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997036083 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997036109 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering over de bevoegdheid, de samenstelling en de werking van de commissies van advies voor het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997036121 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de bezoldiging van het tijdelijk onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997036132 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1992 tot vaststelling van de criteria, modaliteiten en bedragen van de tussenkomsten voor individuele materiële bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 17/04/1998 numac 1998035378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen

erratum

type erratum prom. 24/06/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997007151 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende onteigening ten algemene nutte met rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden. Erratum type erratum prom. 24/06/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997022628 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. - Erratum
^