Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 24 september 1999
gepubliceerd op 01 oktober 1999

Omzendbrief nr. 481 - Bijzondere graden. - Anomalieën, specifieke kenmerken

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
1999002142
pub.
01/10/1999
prom.
24/09/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN


24 SEPTEMBER 1999. - Omzendbrief nr. 481 - Bijzondere graden. - Anomalieën, specifieke kenmerken


Aan de besturen en de andere diensten van de federale ministeries met uitzondering van de wetenschappelijke instellingen, en aan de instellingen van openbaar nut Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister, Mijnheer de Staatssecretaris, Het protocol nr. 316 van 10 maart 1999, dat gesloten werd na afloop van de sectorale onderhandelngen 1997-1998, voorziet o.m. in een onderzoek van het specifiek karakter van bepaalde bijzondere graden die bij de algemene herziening der weddenschalen werden opgericht of behouden, of bij de oprichting van niveau 2+.

De betrokken administratieve entiteiten kunnen daartoe vóór 15 november 1999 aan de Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen een dossier voorleggen betreffende de specifieke situatie van één of meer bijzondere graden teneinde de finalisatie ervan te voltooien.

In een eerste fase zal dit dossier geen ontwerp van reglementaire tekst bevatten, maar wel : - een beschrijvend schema van de afwikkeling van de (administratieve en geldelijke) loopbaan voor en na de AWH, met vermelding van de reglementaire grondslag; - een uitvoerige weergave van de vastgestelde anomalieën en/of specifieke kenmerken van de functies waaraan tot dan toe niet tegemoet gekomen is, samen met de gevolgen ervan op de loopbaanvooruitzichten van de betrokken ambtenaren; - de overwogen oplossing(en).

Slechts na principieel akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen over dit dossier zullen de ontwerpen van reglementaire teksten die voor de uitvoering der wijzigingen nodig zijn, aan de administratieve en begrotingscontrole kunnen onderworpen worden.

De Minister van Ambtenarenzakenen Modernisering van de openbare besturen, L. VAN DEN BOSSCHE

^