Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 15 december 2020
gepubliceerd op 24 december 2020

Omzendbrief nr. 691. - De vaststelling van de brugdagen voor 2021 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2020044116
pub.
24/12/2020
prom.
15/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


15 DECEMBER 2020. - Omzendbrief nr. 691. - De vaststelling van de brugdagen voor 2021 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken


Geachte collega's, Geachte mevrouw, Geachte heer, Ik heb de eer u het volgende mee te delen.

Aan alle personeelsleden van de federale overheid wordt in totaal twee dagen dienstvrijstelling toegekend in 2021: - Vrijdag 14 mei 2021; - Vrijdag 12 november 2021.

Het betreft brugdagen voor respectievelijk donderdag 13 mei 2021 (O.-H.-Hemelvaart) en donderdag 11 november 2021 (Wapenstilstand).

Het personeelslid dat om een andere reden op een van de dagen van dienstvrijstelling afwezig is, bijvoorbeeld in geval van deeltijds werken, verlof om dwingende reden of ziekteverlof, krijgt geen compensatiedag.

Het personeelslid dat wegens de aard van zijn opdracht op een van de dagen van dienstvrijstelling op zijn dienst aanwezig moet zijn, kan die dag later, op een geschikter moment opnemen, onder dezelfde voorwaarden als het jaarlijks vakantieverlof.

Ik dank u bij voorbaat dat u deze informatie meedeelt en ervoor zorgt dat de gebruikers zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van de periodes van onbeschikbaarheid.

De Minister van Ambtenarenzaken, P. DE SUTTER

^