Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 augustus 2004
gepubliceerd op 22 december 2004

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 19 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004027273
pub.
22/12/2004
prom.
30/08/2004
ELI
eli/besluit/2004/08/30/2004027273/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2004. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 19 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004


De Minister-President, De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 18 december 2003 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 augustus 2004;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.15, programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 om het plan voor computermigratie van het Directoraat-generaal Landbouw te kunnen uitvoeren, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggings- en ordonnanceringskredieten ten belope van 359 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 19 naar programma 03 van organisatieafdeling 10.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 03 van de organisatieafdelingen 10 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 30 augustus 2004.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE M. DAERDEN B. LUTGEN

^