Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 oktober 2021
gepubliceerd op 22 november 2021

Ministerieel besluit tot erkenning van COMPENSR als Compensatiekas

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021033786
pub.
22/11/2021
prom.
29/10/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2021. - Ministerieel besluit tot erkenning van COMPENSR als Compensatiekas


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017030353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect type wet prom. 31/05/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018010039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect. - Duitse vertaling sluiten betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector, artikel 10/1, § 1, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2018;

Gelet op de wet van 9 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019013002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector sluiten betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector, artikel 11, § 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 13/02/2020 numac 2020030121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas sluiten betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas, artikel 7, eerste lid;

Gelet op het advies van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, gegeven op 20 juli 2021;

Overwegende dat de statuten zijn goedgekeurd door het koninklijk besluit van 31 augustus 2020 tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten vzw CANARA, onder meer van de wijziging van haar benaming naar vzw COMPENSR;

Overwegende dat de aanvraag tot goedkeuring is vergezeld van de documenten en de inlichtingen voorzien in het koninklijk besluit van 4 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 13/02/2020 numac 2020030121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas sluiten betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas, artikel 6, § 4, Besluit :

Artikel 1.De VZW COMPENSR, ondernemingsnummer 0880.972.410, met maatschappelijke zetel te Liefdadigheidstraat 33, bus 1, 1210 Brussel, wordt erkend als Compensatiekas overeenkomstig artikel 10/1, § 1, eerste lid, van de wet van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017030353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect type wet prom. 31/05/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018010039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect. - Duitse vertaling sluiten betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector en artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 4 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 13/02/2020 numac 2020030121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas sluiten betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas.

Art. 2.De VZW COMPENSR, ondernemingsnummer 0880.972.410, met maatschappelijke zetel te Liefdadigheidstraat 33, bus 1, 1210 Brussel, wordt erkend als Compensatiekas overeenkomstig artikel 11, § 1, eerste lid, van de wet van 9 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019013002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector sluiten betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector en artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 4 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 13/02/2020 numac 2020030121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas sluiten betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 29 oktober 2021.

P.-Y. DERMAGNE

^