Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 april 2015
gepubliceerd op 05 mei 2015

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2012 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015200247
pub.
05/05/2015
prom.
28/04/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

28 APRIL 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012203178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector sluiten tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector


De Minister van Werk en de Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid artikel 35, § 5, ingevoegd bij de wet van 30 december 1988, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 april 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002022549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, inzonderheid artikelen 22, 23, 24, 25 en 26, vervangen bij het koninklijk besluit van 1 september 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012203178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector sluiten tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 december 2013, Besluiten :

Artikel 1.In artikel 4 van het ministerieel besluit van 21 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012203178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector sluiten tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector, worden de woorden "De heer Jean-Pierre KNAEPENBERGH" vervangen door de woorden "De heer Guido RASSCHAERT".

Art. 2.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "De heer Hilaire BERCKMANS" worden vervangen door de woorden "De heer Jan VAN WESEMAEL";2° de woorden "Mevr.Lydie VANMEERHAEGHE" worden vervangen door de woorden "De heer Dirk VAN HIMSTE"; 3° de woorden "Mevr.Chris RENIERS" worden vervangen door de woorden "De heer Jean-Pierre KNAEPENBERGH".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

K. PEETERS Mevr. M. DE BLOCK

^