Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 mei 2005
gepubliceerd op 15 juli 2005

Ministerieel besluit betreffende de vermindering van de rentetoelagen m.b.t. de aanvragen om steun aan de landbouw waarvoor een beslissing in 2004 is genomen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005201885
pub.
15/07/2005
prom.
27/05/2005
ELI
eli/besluit/2005/05/27/2005201885/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

27 MEI 2005. - Ministerieel besluit betreffende de vermindering van de rentetoelagen m.b.t. de aanvragen om steun aan de landbouw waarvoor een beslissing in 2004 is genomen


De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op de wet van 15 februari 1961 houdende oprichting van een Landbouwinvesteringsfonds, gewijzigd bij de wetten van 29 juni 1971, 15 maart 1976, 3 augustus 1981 en 15 februari 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1990 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 augustus 1992 en bij de besluiten van de Waalse Regering van 23 juni 1994 en 29 september 1994;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende steun aan de landbouw, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 26 oktober 2000, 17 januari 2002, 27 maart 2003, 24 juli 2003 en 27 mei 2004;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de instemming van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 februari 2005;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de krachtens artikel 6 van bovenvermelde wet van 15 februari 1961 erkende kredietinstellingen zo spoedig mogelijk in staat moeten worden gesteld om de vervallen rentetoelagen te berekenen voor de aanvragen ingediend tussen 1 juli 2003 en 30 juni 2004, Besluit :

Artikel 1.De vermindering bepaald in artikel 31bis van het koninklijk besluit van 25 oktober 1990 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw zoals gewijzigd, alsmede in artikel 68 van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende steun aan de landbouw, is nietig voor de aanvragen waarvoor een beslissing in 2004 is genomen en die ingediend zijn door de erkende kredietinstellingen tussen 1 juli 2003 tot 30 juni 2004.

Hetzelfde geldt ook voor de herzieningen waarvoor een beslissing in 2004 is genomen en die een verhoging van de toegekende steun tot gevolg hebben.

De berekening die bewijst dat de vermindering nietig is, is bedoeld in de bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005.

Namen, 27 mei 2005.

B. LUTGEN

BIJLAGE Berekening van de vermindering die moet worden toegepast op de Waalse tegemoetkomingen Jaar 2004 (in euro ) Art. 31.01 (ex. Art. 310201) - Art. 31.02 (ex. Art. 311401) - Art. 31.03 (ex. Art. 311301). 1. Beschikbare totale begroting 14.222.000,00 - 11.267.000,00 - 3.769.000,00. 2. Totale vastlegging van de gemeenschappelijke en gewestelijke steun 13.047.827,84 - 11.195.339,22 - 3.224.982,39. 3. Ongebruikt saldo 1.174.172,16 - 71.660,78 - 544.017,61.

De toe te passen vermindering is nietig.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 27 mei 2005 betreffende de vermindering van de rentetoelagen m.b.t. de aanvragen om steun aan de landbouw waarvoor een beslissing in 2004 is genomen.

Namen, 27 mei 2005.

De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

^