Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 juli 2005
gepubliceerd op 10 augustus 2005

Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2005014124
pub.
10/08/2005
prom.
25/07/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JULI 2005. - Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid artikel 47;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juni 2002 tot regeling van de samenstelling en werking van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en in het bijzonder artikel 2 dat bepaalt dat het comité evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden telt en bovendien minstens één derde van de leden tot elk geslacht behoort, artikel 3 dat de verschillende belangengroepen bepaalt die in het comité moeten vertegenwoordigd zijn en artikel 5 dat bepaalt dat de Minister bevoegd voor het Vervoer de leden van het comité voor een hernieuwbaar mandaat van drie jaar benoemt;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 juli 2002 tot benoeming van de leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 januari 2004 tot benoeming van de leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen;

Gelet op de voorstel van de « Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest V.Z.W. », Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd als plaatsvervangend lid van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen : - als vertegenwoordiger van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest V.Z.W. : Mevr. Ariane Godeau ter vervanging van de heer Frédéric Madry.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 25 juli 2005.

R. LANDUYT

^