Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 juli 2009
gepubliceerd op 24 augustus 2009

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2009021082
pub.
24/08/2009
prom.
24/07/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

24 JULI 2009. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften die van toepassing zijn op het financieel en materieel beheer van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 mei 2005, 9 maart en 15 mei 2006, 14 november 2007, 7 november 2008 en 27 april 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot verlenging van het mandaat van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer;

Overwegende dat een lid van de beheerscommissies dat de administratie vertegenwoordigt met pensioen is gegaan en dat hij, dienovereenkomstig, vervangen dient te worden;

Gelet op de voorstellen van de voorzitter van de POD Wetenschapsbeleid van 15 juni 2009;

Overwegende dat de beheerscommissies van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer die tot eenzelfde pool behoren op eenzelfde manier samengesteld moeten zijn, Besluit :

Artikel 1.In de artikelen 1, A, 2°, 2, A, 2°, 3, A, 2°, 4, A, 2° en 5, A, 2°, van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, worden de vermeldingen « de heer W. De Smet » erin telkens vervangen door de vermeldingen « de heer R. Van de Walle ».

Art. 2.In de artikelen 6, A, 2°, 7, A, 2°, 8, A, 2°, 9, A, 2° en 10, A, 2°, van hetzelfde besluit, worden de vermeldingen « de heer W. De Smet » erin telkens vervangen door de vermeldingen « de heer F. Monteny ».

Art. 3.In afwijking van artikel 2 en voor de periode tussen 15 juni en 31 augustus 2009, worden de vermeldingen « de heer F. Monteny » vervangen door de vermeldingen « de heer R. Van de Walle ».

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 juni 2009.

Art. 5.De Voorzitter van de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 juli 2009.

Mevr. S. LARUELLE

^