Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 mei 2019
gepubliceerd op 07 juni 2019

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019012881
pub.
07/06/2019
prom.
23/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/23/2019012881/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 88, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/1983 pub. 26/11/2018 numac 2018014763 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen, artikel 3, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten;

Gelet op de adviezen van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen, gegeven op 14 december 2017 en op 25 oktober 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 7 februari 2019;

Gelet op advies nr. 65.657/2 van de Raad van State, gegeven op 9 april 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Artikel 8 van het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten, gewijzigd bij het besluit van 13 september 2016, wordt vervangen als volgt: " § 1. Van de aan in artikel 7 bedoelde stagediensten verbonden stagemeesters treedt, in overleg met de kandidaat-specialist, één stagemeester op als coördinerend stagemeester.

Tijdens de stage kan de coördinerend stagemeester wijzigen in overleg met de kandidaat-specialist en mits toestemming van de minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort. § 2. De coördinerend stagemeester heeft didactische, klinische en organisatorische vaardigheden, is erkend in het specialisme waarvoor de kandidaat-specialist na zijn opleiding wenst te worden erkend en heeft een aantoonbare klinische activiteit in het specialisme.

Hij voert klinische wetenschappelijke activiteit uit, die hij kan documenteren.

Hij heeft een functionele band met een faculteit geneeskunde met een volledig leerplan.

Hij kan verbonden zijn aan een erkende extramurale stagedienst, zoals bedoeld in artikel 12/1, of aan een erkende stagedienst van een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis. § 3. De coördinerend stagemeester stelt een coherent opleidingsprogramma samen in overleg met de andere stagemeesters.

Hij stelt het theoretische vormingspakket samen in overleg met de andere stagemeesters.

Hij organiseert een periodiek overleg met de stagemeesters met betrekking tot het specialisme waarvoor de kandidaat-specialist na zijn opleiding wenst te worden erkend. Dit overleg omvat onder andere de kwaliteitsaspecten van de vorming en de evaluatie van de stages.

Hij begeleidt de kandidaat-specialist bij het opstellen van zijn stageplan en coördineert de volledige opleiding.

Hij ziet er op toe, in overleg met de stagemeesters en de kandidaat-specialist, dat periodiek in voldoende mate de eindtermen worden gehaald en geëvalueerd in het kader van een toenemende autonomie van de kandidaat, met voldoende aandacht voor de transitiefases. Hij stelt in overleg met de stagemeesters en de kandidaat-specialist een verbetertraject op indien deze evaluatie gebreken aantoont.

De coördinerend stagemeester en de kandidaat-specialist sluiten een overeenkomst waarin minstens de wederzijdse verplichtingen zijn opgenomen. § 4. De andere stagemeesters bewaken de coherentie en de kwaliteit van de totale opleiding gedurende de stageperiode binnen de stagedienst waaraan ze zijn verbonden.".

Art. 2.In hetzelfde besluit, wordt een artikel 12/1 ingevoegd luidende: "Art.12/1. § 1. De kandidaat-specialist kan maximum 12 maanden van de stage verrichten in het kader van een erkende stagedienst buiten een ziekenhuis, hierna te noemen extramurale stage, teneinde bepaalde specifieke vaardigheden te verwerven die beter kunnen worden verworven buiten een ziekenhuis. § 2. De kandidaat-specialist kan een gedeelte van zijn stage in het kader van een extramurale stage verrichten op voorwaarde dat: 1° een erkend stagemeester verbonden aan de erkende extramurale stagedienst verantwoordelijk is voor de opleiding van de kandidaat-specialist;2° de erkend stagemeester een minimumactiviteit van 6 halve dagen per week in de extramurale stagedienst heeft;3° de erkend stagemeester van de extramurale stagedienst minstens 3 jaar erkend is als arts gespecialiseerd in de medische discipline die in de stagedienst wordt beoefend. Vanaf 1 januari 2024 is de stagemeester bedoeld in het vorige lid ministens 5 jaar erkend als arts gespecialiseerd in de medische discipline die in de stagedienst wordt beoefend; 4° de stagedienst beschikt over een voldoende uitgebouwd systeembreed kwaliteits- en veiligheidsbeleid enerzijds alsook over een voldoende omvangrijk en divers pathologie-aanbod anderzijds om de kandidaat een zo ruim mogelijke ervaring en expertise op zowel diagnostisch als therapeutisch vlak te verschaffen binnen het medische specialisme; 5° de stagemeester de kandidaat, in afwijking van artikel 18, § 3, inschakelt in het systeem van medische permanentie in een nabijgelegen ziekenhuis en erop toeziet dat de kandidaat de zorgcontinuïteit verzekert.".

Brussel, 23 mei 2019.

M. DE BLOCK

^