Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 mei 2001
gepubliceerd op 17 juli 2001

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016183
pub.
17/07/2001
prom.
23/05/2001
ELI
eli/besluit/2001/05/23/2001016183/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

23 MEI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op het koninklijk besluit van 10 september 1981 betreffende de besmettelijke ziekten van de bijen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 december 1983, 21 april 1987, 13 april 1997 en 11 april 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 16 maart 1989, 4 april 1990, 19 maart 1991, 20 maart 1992, 26 april 1993, 14 april 1994, 28 maart 1995, 27 februari 1996, 4 maart 1997, 10 maart 1998, 4 maart 1999 en 16 maart 2000;

Gelet op het akkoord van de Inspectie van Financiën gegeven op 3 mei 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het, om verdere uitbreiding van de ziekte en schade te voorkomen, onvermijdelijk blijkt de georganiseerde bestrijding van varroase aan te houden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 2.In elke diergeneeskundige omschrijving wordt in 2001 binnen de grenzen van de beschikbare kredieten, een georganiseerde behandeling van de varroase haarden ingesteld, waarvan de methode en modaliteiten vastgelegd zullen worden door de Dienst. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 23 mei 2001.

J. GABRIELS

^