Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 maart 2004
gepubliceerd op 13 mei 2004

Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong"

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011161
pub.
13/05/2004
prom.
23/03/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

23 MAART 2004. - Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong"


De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit, nr. 283 van 30 maart 1936 houdende reglementering van de afgifte van oorsprongsattesten;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 september 2000 tot regeling van de uitvoering van het koninklijk besluit nr. 283 van 30 maart 1936, houdende de reglementering van de afgifte van oorsprongsattesten, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 januari 2003 houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong", Besluit :

Artikel 1.Worden voor een termijn van vijf jaar benoemd tot leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong" als vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie : 1° effectieve leden : - De heer Marc Wegnez, adjunct-adviseur van de algemene directie Economisch Potentieel bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; - Mevr. Gilberte De Wever, adjunct-adviseur van de algemene directie Economisch Potentieel bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, 2° plaatsvervangende leden : - Mevr.Phaedra Van Keymolen, adjunct-adviseur van de algemene directie Economisch Potentieel bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; - De heer Philippe Jadot, bestuursassistent van de algemene directie Economisch Potentieel bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Art. 2.Worden voor een termijn van vijf jaar benoemd tot leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong" op de voordracht van een instelling die de meerderheid van de gemachtigde instellingen vertegenwoordigt : 1° effectief lid : - De heer Christophe Coulie van de Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid van België;2° plaatsvervangend lid : - Mevr.Fabienne Cleymans van de Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid van België.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 28 januari 2003 wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 23 maart 2004.

Mevr. F. MOERMAN

^