Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 juni 2011
gepubliceerd op 23 januari 2012

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022008
pub.
23/01/2012
prom.
23/06/2011
ELI
eli/besluit/2011/06/23/2012022008/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 JUNI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999022429 bron ministerie van verkeer en infrastructuur en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap sluiten betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap


De Eerste Minister, De Minister van Sociale Zaken en van Volkgezondheid, De Staatssecretaris voor Mobiliteit, De Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een Handicap, Gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985 en 28 april 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, artikel 27.4.3;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999022429 bron ministerie van verkeer en infrastructuur en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap sluiten betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap;

Gelet op het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Sectoraal comité van het Rijksregister nr. 13/2010 van 14 april 2010;

Gelet op het advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, gegeven op 22 november 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 december 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 10 februari 2011;

Gelet op het advies 49.316/1 van de Raad van State, gegeven op 24 maart 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973, Besluiten : Enig artikel. Artikel 2 van het ministerieel besluit van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999022429 bron ministerie van verkeer en infrastructuur en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap sluiten betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 3 maart 2003 en 26 september 2005, wordt vervangen als volgt : «

Art. 2.De kaart wordt aangevraagd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap.

Het aanvraagformulier wordt bepaald door de Directie-generaal Personen met een Handicap. Het omvat minstens de naam, de voornaam, de geboortedatum, het rijksregisternummer en de handtekening van belanghebbende en moet vergezeld zijn van een recente foto van belanghebbende, tenzij deze foto beschikbaar is in het Register van de identiteitskaarten of in het Register van de Vreemdelingenkaarten, bedoeld in de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. In dat laatste geval wordt de foto door de Directie-generaal opgevraagd bij het betreffende Register. » Brussel, 23 juni 2011.

De Eerste Minister, Y. LETERME De Minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE De Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een Handicap, J.-M. DELIZEE

^