Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 januari 2003
gepubliceerd op 06 februari 2003

Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2003 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003003062
pub.
06/02/2003
prom.
23/01/2003
ELI
eli/besluit/2003/01/23/2003003062/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

23 JANUARI 2003. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2003 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten


De Minister van Financiën, Gelet op artikel 10 van de wet van 24 december 2002 houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003, Arrête :

Artikel 1.De rentevoet van de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, de vrijwillige deposito's en de borgtochten van alle categorieën wordt op 2,25 percent vastgesteld.

De sommen ontvangen bij toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1935 betreffende de organisatie en de controle van de boekhouding van notarissen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 november 1968, bekomen een rentevoet vastgesteld op 2,75 percent.

De sommen die geconsigneerd zijn of geconsigneerd blijven omwille van de minderjarigheid, de onbekwaamverklaring of de krankzinnigheid van de rechthebbende, of wegens het bestaan van een vruchtgebruik en de borgtochten die door de hypotheekbewaarders in specie worden verstrekt tot zekerheid van hun verbintenissen tegenover derden (wet van 21 Ventôse, jaar VII, gewijzigd bij de wet van 24 december 1906) bekomen een rentevoet vastgesteld op 2,80 percent.

Art. 2.De sommen die geconsigneerd worden of het blijven in toepassing van artikel 51 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, genieten een rentevoet van 3,75 percent.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2003, met uitzondering van artikel 2 dat in werking treedt op 1 februari 2003.

Brussel, 23 januari 2003.

D. REYNDERS

^