Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 juli 2009
gepubliceerd op 28 augustus 2009

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Centrale de Services à Domicile en Luxembourg »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024271
pub.
28/08/2009
prom.
22/07/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JULI 2009. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Centrale de Services à Domicile en Luxembourg »


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 13 januari 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009, op begroting 25, artikel 52/14.33.00.01;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1974 tol wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1964, waardoor aan de Minister van Volksgezondheid overdracht van bevoegdheid inzake subsidietoekenning wordt verleend;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 15, § 1, 4°, c) ;

Besluit :

Artikel 1.Een toelage van duizend euro ( euro 1.000) ingeschreven op artikel 52/14.33.00.01, van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefinilieu, begrotingsjaar 2009, wordt toegekend aan de VZW « Centrale de Services à Domicile en Luxembourg » (avenue Nestor Martin, 59, 6870 Saint-Hubert) (IBAN BE79 1325 0279 8733) als rijkssteun voor de organisatie van de dag « 20 ans de la CSI Luxembourg », op 18 september 2009 te Libramont.

Art. 2.De kosten van voornoemd project zullen aan de begunstigde terugbetaald worden naarmate de documenten ter staving van deze kosten voorgelegd worden (uiterlijk vóór 1 februari 2010) aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dit binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag.

De volgende kosten worden in aanmerking genomen : werkingkosten of personeelskosten voortvloeiend uit de gesubsidieerde activiteit, met name lonen, reiskosten, kleine kosten m.b.t. kantoor (telefoon, correspondentie,...) of leveringen die rechtstreeks verband houden met de bovenvermelde actie, en zich hebben voorgedaan in 2009. De investerings- en leningskosten zullen niet terugbetaald worden.

Art. 3.De Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is met de uitvoering van dit besluit belast.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Brussel, 22 juli 2009.

Mevr. L. ONKELINX

^