Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 maart 2006
gepubliceerd op 11 mei 2006

Ministerieel besluit houdende wijziging van erkenningsbesluiten als gevolg van de naamsverandering van de VZW Stichting Levend Erfgoed

bron
vlaamse overheid
numac
2006035703
pub.
11/05/2006
prom.
21/03/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


21 MAART 2006. - Ministerieel besluit houdende wijziging van erkenningsbesluiten als gevolg van de naamsverandering van de VZW Stichting Levend Erfgoed


De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990 en 5 februari 1999, en bi het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 januari 1995 en 20 juli 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 betreffende de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 maart 2005 betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 oktober 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 maart 2006;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 13 maart 2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de vereniging in kwestie haar naam veranderd heeft van "Stichting Levend Erfgoed" naar "Steunpunt Levend Erfgoed";

Overwegende dat het noodzakelijk is dat de vereniging, erkend voor het bijhouden van stamboeken, met haar correcte naam vermeld wordt in het erkenningsbesluit zodat de zoötechnische certificaten die ze uitschrijft rechtsgeldig zijn voor gebruik in de intracommunautaire handel, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3, eerste lid, van het ministerieel besluit van 21 maart 2005 betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers worden de woorden "Stichting Levend Erfgoed" vervangen door de woorden "Steunpunt Levend Erfgoed".

Art. 2.In artikel 2, § 6, eerste lid, punt 2°, van het ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen worden de woorden "Stichting Levend Erfgoed" vervangen door de woorden "Steunpunt Levend Erfgoed".

Brussel, 21 maart 2006 Y. LETERME

^