Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 februari 2000
gepubliceerd op 12 september 2000

Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2000031296
pub.
12/09/2000
prom.
21/02/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2000. - Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen


De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek;

De Gewestelijke Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de Ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, inzonderheid op artikel 17, § 1,1°;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 1997 houdende bepaling van de luxe-criteria en de eisen qua comfort waaraan de voertuigen, ingezet voor de exploitatie van een verhuurdienst van voertuigen met chauffeur moeten voldoen, inzonderheid op artikel 2, § 3, Besluit :

Artikel 1.De erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen is samengesteld als volgt : 1° twee personen die de sector van het verhuren van wagens met chauffeur vertegenwoordigen en zetelend in het Adviescomité voor Taxi's en Huurwagens met Chauffeur : de heer Georges Gemers, Voorzitter van de Nationale Belgische Beroepsvereniging van uitbaters van huurvoertuigen met chauffeur; Mevr. Christiane Bombeek; 2° één persoon die de sector van de taxi's vertegenwoordigt en zetelend in het Adviescomité voor Taxi's en Huurwagens met Chauffeur : de heer André De Loor, Voorzitter van het Officieel Bewijs van de Beroepsvereninging van taxi- en taxibestelwagenexploitanten;3° twee personen van de Dienst Taxi's en Verhuurvoertuigen met chauffeur van het Bestuur Uitrusting en Vervoer van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Mevr.Michaela Popescu, directrice; de heer Eric Sempels, attaché; 4° een persoon die de gebruikers vertegenwoordigt en zetelend in het Adviescomité voor Taxi's en Huurwagens met Chauffeur : de heer Ulrik Schollaert.

Art. 2.De leden van de Commissie worden benoemd voor een periode van drie jaar.

De mandaten zijn hernieuwbaar.

Art. 3.Mevr. Michaela Popescu is aangeduid als voorzitster van de Commissie.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 21 februari 2000.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, J. SIMONET De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter, E. ANDRE

^