Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 augustus 2000
gepubliceerd op 24 augustus 2000

Ministerieel besluit tot aanvulling van het ministerieel besluit van 10 maart 1999 tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000531
pub.
24/08/2000
prom.
21/08/2000
ELI
eli/besluit/2000/08/21/2000000531/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


21 AUGUSTUS 2000. - Ministerieel besluit tot aanvulling van het ministerieel besluit van 10 maart 1999 tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, gewijzigd bij de wet van 5 april 1995 en bij de wetten van 18 december 1998, inzonderheid op artikel 7, § 2, tweede lid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de programmatuur waarin wordt voorzien voor de gelijktijdige verkiezingen van de provincieraden, de gemeenteraden, de raden voor maatschappelijk welzijn en de districtsraden uiterlijk op 1 augustus 2000 operationeel moet zijn en tevens ter beschikking dient te zijn van de deskundigen, die zijn aangewezen voor de uitoefening van de controle op de geautomatiseerde stemsystemen, overeen-komstig artikel 5bis van de voornoemde wet van 11 april 1994.

Besluit : Enig artikel. Artikel 5 van het ministerieel besluit van 10 maart 1999 tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen, wordt aangevuld met een tweede lid, dat luidt als volgt : « Bij gelijktijdige verkiezingen voor de vernieuwing van de Provincie- en Gemeenteraden en voor de verkiezing van de Districtsraden, moeten de stemmen worden uitgebracht in volgende volgorde : de Provincieraad, de Gemeenteraad en, in voorkomend geval, de Districtsraad. » Brussel, 21 augustus 2000.

A. DUQUESNE

^