Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 oktober 2006
gepubliceerd op 10 november 2006

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Sterrenwacht van België

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2006021131
pub.
10/11/2006
prom.
20/10/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 OKTOBER 2006. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Sterrenwacht van België


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 34, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2001 en op artikel 42, § 1, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 1986 houdende oprichting en samenstelling van de basisoverlegcomités en van een tussenoverlegcomité in de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 augustus 1987 en 27 september 2006;

Gelet op de voorstellingen geformuleerd door de Algemeen Directeur van de Koninklijke Sterrenwacht van België, Besluit :

Artikel 1.De overheidsdelegatie in het basisoverlegcomité van de Koninklijke Sterrenwacht van België is samengesteld als volgt : De heer R. Van der Linden, Algemeen Directeur, Voorzitter;

Mevr. V. Dehant, afdelingshoofd, vervangend voorzitster;

De heer R. Alvarez, werkleider, effectief lid;

Mevr. P. Defraigne, werkleider, vervangster;

De heer E. Vander Putten, adviseur, effectief lid;

De heer J. Cuypers, werkleider, vervanger.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 oktober 2006.

M. VERWILGHEN

^