Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 oktober 2005
gepubliceerd op 18 november 2005

Ministerieel besluit tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005036414
pub.
18/11/2005
prom.
20/10/2005
ELI
eli/besluit/2005/10/20/2005036414/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

20 OKTOBER 2005. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij


De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, Gelet op het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 20 december 1996, 18 mei 1999, 17 juli 2000, 8 december 2000, 22 december 2000 en 6 juli 2001;

Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, inzonderheid op artikel 15, artikel 18, artikel 64 tot en met 66bis ;

Gelet op het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatie en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 januari 2004 houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de gebruikers;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 juni 2004 tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden van de Vlaamse Vervoermaatschappij;

Gelet op de goedkeuring door de raad van bestuur van de Vlaamse Vervoermaatschappij in zitting van 31 mei 2005, Besluit :

Artikel 1.De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen keurt, op voorstel van de raad van bestuur van de VVM, de « Algemene Reisvoorwaarden », met inbegrip van alle tarieven, gevoegd als bijlage bij dit besluit, goed.

Art. 2.De volgende regelingen worden opgeheven : 1° het ministerieel besluit van 30 januari 2004 houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de gebruikers;2° het ministerieel besluit van 21 juni 2004 tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden van de Vlaamse Vervoermaatschappij.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2005.

Brussel, 20 oktober 2005.

K. VAN BREMPT

^