Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 februari 2014
gepubliceerd op 03 maart 2014

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011151
pub.
03/03/2014
prom.
18/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen


De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming, Gelet op de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, artikel 179, § 2, laatst gewijzigd bij de wet van 29 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen, artikel 18, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 1991, Besluiten :

Artikel 1.Aan de heer Theofiel VAN RENTERGEM wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen.

Art. 2.De heer Frederik VERHAEGHE wordt benoemd tot regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen.

Art. 3.Aan de heer Philippe BOUKO wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen.

Art. 4.De heer Pascal VANDERBECQ wordt benoemd tot regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 18 februari 2014.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE De Staatssecretaris voor Energie en Leefmilieu, M. WATHELET

^