Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 oktober 2001
gepubliceerd op 08 november 2001

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Belgische telematica-onderzoeksnetwerk als Staatsdienst met afzonderlijk beheer

bron
diensten van de eerste minister
numac
2001021528
pub.
08/11/2001
prom.
15/10/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 OKTOBER 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Belgische telematica-onderzoeksnetwerk als Staatsdienst met afzonderlijk beheer


De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk, BELNET » Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk als Staatsdienst met afzonderlijk beheer, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk als Staatsdienst met afzonderlijk beheer;

Gelet op de aanwijzingen gedaan door de Secretaris-generaal van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden betreffende de in zijn Diensten aan te wijzen personeelsleden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, A, 3° van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk als Staatsdienst met afzonderlijk beheer wordt vervangen als volgt : "3° als personeelsleden van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden : Mevr. M. Desmeth, adviseur-generaal voor wetenschappelijke aangelegenheden;

De heer L. Molitor, adviseur-generaal voor wetenschappelijke aangelegenheden, plaatsvervanger;

Mevr. N. Pinsart, adjunct-adviseur;

De heer Y. Gobert, adjunct-adviseur bij de wetenschappelijke instellingen, plaatsvervanger".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2001.

Art. 3.De Secretaris-generaal van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 oktober 2001.

Ch. PICQUE

^