Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 september 2004
gepubliceerd op 23 december 2004

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

bron
ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2004027263
pub.
23/12/2004
prom.
10/09/2004
ELI
eli/besluit/2004/09/10/2004027263/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBER 2004. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004


De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 18 december 2003 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 juli 2004;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.03, programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 22 mei 2003 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van "Phasing out" van Doelstelling 1 - Henegouwen, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Phasing Out van Doelstelling 1 - Henegouwen;

Hoofdlijn 4 : Versterking van de aantrekkingskracht door de verbetering en de bevordering van het imago;

Maatregel 4,7 : Valorisatie van het vervoerpotentieel; Verbetering van de toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel : Promotie-, bewustmakings-, prospectie- en voorlichtingsacties bij de actoren van de vervoersector wat betreft de inzet en technieken van de logistiek en de intermodaliteit;

Basisallocatie : 01.03.06;

Vastleggingskredieten : 728.748 EUR;

Codificatie van het project : E P1A 40702 0004 3, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 729 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 30 naar programma 06 van organisatieafdeling 54.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 03 van organisatieafdeling 30 en van programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 10 september 2004.

A. ANTOINE M. DAERDEN

^