Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 september 2004
gepubliceerd op 23 december 2004

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 12 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004027258
pub.
23/12/2004
prom.
10/09/2004
ELI
eli/besluit/2004/09/10/2004027258/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBER 2004. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 12 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004


De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 18 december 2003 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 aug 2004;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.03 van programma 03 van organisatieafdeling 12 en naar basisallocatie 01.02 van programma 04 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 1 april 2004 door de Waalse Regering genomen beslissing betreffende "Phasing out" van Doelstelling 1 - Henegouwen en het Gewestelijk Programma voor Innoverende Acties (PRAI) namelijk de volgende dossiers (titels, operators en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Phasing Out van Doelstelling 1 - Henegouwen;

Hoofdlijn 2 : De groei polariseren door de kenniseconomie;

Maatregel 2,1 : Stimulering en valorisatie van het technologisch potentieel - TRANSNATIONAAL PARTNERSCHAP;

Project : EUREKA;

Basisallocatie : 01.03.03;

Vastleggingskredieten : 8.100 EUR;

Codificatie van het project : E P1B 1 20105 R002 2;

Gewestelijk Programma voor Innoverende Acties « PROMETHEE II »;

Actie 7.1 : De kennis van het wetenschappelijk potentieel van het Gewest vergroten en de problematieken verbonden met de valorisatie van dat potentieel behandelen;

Titel : Positionering van de Waalse bevoegdheden inzake basisonderzoek;

Begunstigde : Ministerie van het Waalse Gewest - Directoraat-generaal Technologieën, Onderzoek en Energie;

Basisallocatie : 01.02.04;

Vastleggingskredieten : 126.718 EUR;

Codificatie van het project : E PAI 1 70100 0002 2;

Titel : Werking van het systeem van wetenschappelijke en technologische intermediatie in het Waalse Gewest;

Begunstigde : Ministerie van het Waalse Gewest - Directoraat-generaal Technologieën, Onderzoek en Energie;

Basisallocatie : 01.02.04;

Vastleggingskredieten : 60.291 EUR;

Codificatie van het project : E PAI 1 70100 0001 2;

Actie 7.8 : Technische bijstand en begeleidingsmaatregel;

Titel : Technisch secretariaat van het programma;

Begunstigde : "Agence wallonne des Télécommunications" (Waals Telecommunicatieagentschap);

Basisallocatie : 01.02.04;

Vastleggingskredieten : 107.500 EUR;

Codificatie van het project : E PAI 1 70800 0001 2, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 9 duizend EUR overgedragen van programma 05 van organisatieafdeling 30 naar programma 03 van organisatieafdeling 12.

Art. 2.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 295 duizend EUR overgedragen van programma 05 van organisatieafdeling 30 naar programma 04 van organisatieafdeling 12.

Art. 3.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 12 en van programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 5.De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 10 september 2004.

M. DAERDEN Mevr. M.-D. SIMONET

^